ZAMĚŘUJEME SE NA ČLOVĚKA

Soustředíme se na prožívání člověk (jak danou situaci vnímá, co cítí, co je pro něho důležité, co chce...).
Bereme člověka vážně a snažíme se mu porozumět.
Aktivně člověka vnímáme a nasloucháme mu. 
 

PŘIJÍMÁME ČLOVĚKA TAKOVÉHO, JAKÝ JE

Respektujeme člověka (nehodnotíme ani nesoudíme člověka, nevnucujeme své názory…).
Komunikujeme s člověkem s úctou a volíme respektující slova.
Budujeme vztah založený na důvěře a vytváříme bezpečný prostor, ve kterém se člověk může uvolnit a
odhodit své obrany, být sám sebou.
 

PODPORUJME LIDI V ROZHODOVÁNÍ

Pomáháme lidem, aby si uvědomovali svá přání a své cíle, které jim pomohou dosáhnout pocitu
spokojenosti a smysluplného života.
Umožňujeme lidem zažívat vlastní zkušenost a nést odpovědnost za svůj život v rámci přiměřeného
rizika.
Pomáháme člověku, aby se mohl zapojit do každého rozhodování a jednání, co ovlivňují jeho život
(měl dostatek informací, přehledné možnosti volby…).
 

POSKYTUJEME LIDEM PŘIMĚŘENOU PODPORU

Vytváříme vhodné podmínky pro to, aby lidé mohli žít důstojný a co nejvíce nezávislý život (úpravy
prostředí, kompenzační pomůcky, míra podpory…).
Domlouváme se s člověkem na přiměřené formě pomoci, tak abychom nedělali za člověka to, co v danou
chvíli a za daných okolností může udělat sám.
Se souhlasem člověka spolupracujeme s další lidmi, kteří mohou pomoci (rodina, kolegové, odborníci …).
 

VYCHÁZÍME ZE SILNÝCH STRÁNEK ČLOVĚKA
Soustředíme se u člověka na jeho dary, nadání a zdroje.
Důvěřujeme člověku, že se svým tempem může rozvíjet a využívat svůj potenciál.
Díváme se s člověkem vpřed (co by mohlo jít, co můžeme vyzkoušet).
 

POMÁHÁME LIDEM HLEDAT SVÉ MÍSTO V ŽIVOTĚ

Pomáháme lidem v zapojení se do běžného prostředí mimo sociální službu.
Pomáháme lidem, aby mohli dělat, co je baví a je pro ně užitečné nebo důležité.
Pomáháme lidem v navazování a udržování vztahů.
 

UVĚDOMUJEME SI NAŠI PROFESNÍ ODPODVĚDNOST

Reflektujeme svou práci a svůj podíl na každé situaci.
Dodržujeme hodnoty, principy a postupy (např.: chráníme práva lidí na soukromí).
Efektivně společně spolupracujeme, zvyšujeme svoji odbornost a šíříme znalosti a dobrou praxi i
mimo naši organizaci.