Naše služby

Centrum komunitních služeb Pro život je zařízení hlavního města Prahy, provozuje pět sociálních služeb: Domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněná bydlení, týdenní stacionáře, centra denních služeba  sociální rehabilitaci. 
 
Poskytované služby a chod zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám jednotlivých lidí. Zjišťujeme potřeby každého člověka a pomáháme mu tyto potřeby naplnit. Bereme v potaz aktuální fyzický a duševní stav každého člověka a podle toho plánujeme a realizujeme poskytování podpory. Mapujeme míru potřebné podpory, kterou jednotliví lidé potřebují, a pak podle zmapované podpory pro každého člověka individuálně postupujeme.

spolu_mensi.jpg
 

Projekt transformace pobytových služeb

Usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 03.05.2021 je organizace Centrum komunitních služeb Pro život (dříve Domov Svojšice) zařazena do projektu transformace pobytových služeb. Na základě toho v domově se zvláštním režimem systematicky připravujeme lidi na odchod z ústavní péče do služeb komunitního charakteru.

Zjišťujeme, kde by lidé chtěli žít a jak, připravujeme je na odchod nejčastěji do chráněného bydlení, aby tento přechod co nejlépe zvládli. Činíme tak například pravidelnými nácviky různých činností, psychickou podporou a zapojováním těchto lidí do rozhodování v procesu transformace pobytové služby. Následně jim také pomáháme v přechodu do nových služeb komunitního typu.
 

           

Služba je v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 spolufinancována Evropskou unií.