Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Podle § 48 zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách a § 14 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Centra komunitních služeb Pro život poskytuje ubytování, stravu a úkony péče. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje konkrétně tyto úkony péče:

·       Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

·       Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

·       Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

·       Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

·       Sociálně terapeutické činnosti

·       Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Název poskytovatele Centrum komunitních služeb Pro život
Druh služby
Identifikátor

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (9892491)

Forma služby Pobytová
Název zařízení a místo poskytování Domov sociálních služeb Vlašská
Vlašská 344/25, Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Vedoucí: Bc. Martin Selner, selner.martin@ckspz.cz, mob.  +420 775 024 001

Domov sociálních služeb Vilová
Vilová 389/2, Praha 10 - Strašnice, 100 00 Praha 10
Vedoucí: Mgr. Zdenka Brkalová, brkalova.zdenka@ckspz.cz, mob. +420 774 724 573

Domov sociálních služeb Papírenská
Papírenská 14, Praha 6, 160 00
Vedoucí: Bc. Martina Sklenářová, sklenarova.martina@ckspz.cz, mob. +420 731 387 037

Domov Pro život
Na dlážděnce 1312/9, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha
Vedoucí: Klára Hreusová, hreusova.klara@ckspz.cz, mob. +420 771 226 884

Domov sociálních služeb Doubravčany
Doubravčany 12, Zásmuky, 281 44
Pověřená řízením:  Markéta Hudcová, hudcova.marketa@ckspz.cz mob. +420 775 024 016
 
Domov sociálních služeb Kolín
Tyršova 255, Kolín II, 280 02
Vedoucí: Eduard Vraník, vranik.eduard@ckspz.cz, mob. +420 773 487 220
Cílová skupina
Sociální služby poskytujeme dospělým lidem s mentálním postižením a/nebo chronickým duševním onemocněním.
Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Vlašské, Papírenské a v Doubravčanech poskytuje sociální službu lidem s mentálním postižením.
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Kolíně a Domov Pro život poskytuje sociální službu lidem s chronickým duševním onemocněním či mentálním postižením a současně chronickým duševním onemocněním.
Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.
Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby
Zájemce (příp. rodič, opatrovník, pracovník jiné sociální služby, kamarád, blízká osoba) kontaktuje pověřenou osobu, která se zabývá žádostmi (zpravidla telefonicky, emailem, písemně) nebo vyplní kontaktní formulář na webových stránkách. Kontakt na pověřené osoby nebo formulář naleznete na webových stránkách organizace www.ckspz.cz v sekci Jak požádat o službu.
 
 
Při jednání se zájemcem o službu a uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupují pověřené osoby a sociální pracovníci dle metodických postupů vydaných ředitelem organizace.
Pověřená osoba poskytne zájemci základní informace o poskytovaných službách a provede ho procesem podání žádosti o poskytnutí konkrétní sociální služby.
 
Jednání se zájemcem o sociální službu je zahájeno okamžikem doručení vyplněné Žádosti o poskytnutí sociální služby. Povinnou přílohou žádosti je Prohlášení ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu. Pro účely jednání se zájemcem přijímá pověřený pracovník do evidence pouze tyto dva zmíněné dokumenty, které jsou k dispozici na webových stránkách organizace, či v tištěné podobě v kancelářích pověřených pracovníků.
Se zájemcem o službu probíhá nejprve prvotní schůzka, která může být i opakovaná. Úkolem sociálního pracovníka na prvotním jednání je zjistit, v jaké situaci se žadatel nachází, jaké jsou jeho potřeby, přání, zájmy a očekávání a zda mu sociální služba v jeho situaci může pomoci. Sociální pracovník při prvotním jednání předává soubor standardizovaných informací, které jsou specifikovány vnitřním předpisem. Se stejným souborem informací zachází i pověřený pracovník v úvodním jednání, pokud je to potřeba.
Je nutné, aby žadatel před případným sjednáním sociální služby alespoň jednou navštívil sociální službu a mohl se seznámit s prostředím, kde chce bydlet. Osobní návštěva u žadatele o DOZP probíhá nejčastěji ještě před prvotním jednáním nebo při něm.
Následuje rozhodování o přijetí žadatele do služby. Pokud je aktuálně volné místo v sociální službě, o kterou má žadatel zájem, nebo se právě místo uvolní, dochází k posuzování ze strany organizace, kterého žadatele z Pořadníku žadatelů přijmeme do sociální služby. Sociální pracovník svolá co nejdříve schůzku hodnoticího týmu, který společně posoudí vhodnost a sociální potřebnost aktuálních žadatelů. Je nutné pečlivě zvážit přání, potřeby, preference žadatelů a porovnat je s charakterem volného místa. V rozhodování nám pomáhá nastavený systém kritérií v pořadníku žadatelů.
Po každé fázi jednání se zájemcem probíhá vyhodnocení, zda organizace poskytuje službu, o kterou zájemce žádá, zda jsou naplněné zákonné požadavky a zda nabízená služba je řešením nepříznivé sociální situace zájemce. Mezi krokem 1. a 2. se po tomto vyhodnocení zájemce stává žadatelem o službu a je zařazen do pořadníku žadatelů.
 
Úspěšné jednání se žadatelem o sociální službu (dále jen žadatel) je uzavřeno sepsáním smlouvy o poskytování sociální služby a žadatel se tímto stává uživatelem sociální služby. Smlouva o poskytování sociální služby je žadateli připravena tak, aby měl před jejím podepsáním dostatečný prostor k seznámení s podmínkami, které z ní vyplývají.
Důvody pro odmítnutí poskytování sociální služby:
 • Neposkytujeme sociální službu, kterou zájemce požaduje nebo nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby
 • Zájemci byla vypovězena smlouva v rámci naší organizace a stejného druhu služby v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti
 • Naplněná kapacita požadované sociální služby
Podrobný popis realizace služby
Posláním Centra komunitních služeb Pro život je poskytovat lidem prostor na uvědomění si toho, kdo jsou, co chtějí, co potřebují a co mohou.
 
Cíle Centra komunitních služeb Pro život
 • Pomáháme lidem zajistit čas a prostor, kde se mohou zotavit.
 • Pomáháme lidem najít si své místo v životě.
 • Pomáháme lidem vytvořit si svůj domov.
 
Podle § 48 zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách a § 14 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Centra komunitních služeb Pro život poskytuje ubytování, stravu a úkony péče. 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje konkrétně tyto úkony péče:
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 1. pracovně výchovná činnost,
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 4. volnočasové a zájmové aktivity,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • Sociálně terapeutické činnosti
 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 
Cílem poskytované služby domov pro osoby se zdravotním postižením je:  
 
 • Poskytování individuální podpory lidem při aktivitách odpovídajících jejich možnostem a věku; podpora přirozeného rytmu života.
 • Poskytovat službu takovým způsobem, aby umožnila lidem žít život co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků – život v přirozeném prostředí, s možností využívat běžně dostupné služby.
 • Maximální možná podpora samostatnosti lidí – podpora snižování jejich závislosti na službě a jiných lidech, podpora samostatného rozhodování o své osobě a podpora projevu jejich svobodné vůle.
 
Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována na dvou místech v hl. městě Praha a to v ul. Vlašská a v ul. Papírenská. Dále pak ve dvou místech ve středočeském kraji, a to v Kolíně a v Doubravčanech. Bezbariérové prostředí poskytuje pouze služba v Kolíně.
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením vytváří podnětné prostředí, ve kterém se lidé cítí spokojeně a mohou tak v různých oblastech rozvíjet své schopnosti.
 
Nabídku činností ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením mimo jiné tvoří:
 
 • Péče o domácnost – úklid, žehlení, praní, péče o květiny, práce na zahradě, atd.
 • Rozvoj finanční gramotnosti pomocí vhodných cvičných aktivit i přímého nácviku v obchodech, trzích apod.
 • Tvoření a vyrábění, hudební aktivity, pohybové a sportovní aktivity
 • Nácvik vaření a pečení
 • Nácvik cestování, orientace v prostředí
 • Vzdělávací aktivity – využívání moderních technologií (práce s telefonem, PC, tabletem, internetem); hraní společenských her, hovory o aktuálním dění doma i v zahraničí, četba denního tisku, knih, návštěva knihovny
 • Pravidelné procházky a výlety s návštěvou zajímavých míst, výstav, muzeí, kaváren, restaurací apod.
 • Zvyšování povědomí o lidských právech
 
Během prvních tří měsíců od nástupu do služby má nový uživatel služby prostor pro adaptaci na nové prostředí, vedoucím služby a pracovníky jsou mapovány jeho schopnosti, dovednosti a míra potřebné podpory. Následně je s ním sestaven individuální plán, kde je jasně stanoveno, v jakých oblastech a jak často daný člověk podporu využije. Poté je mu po společné domluvě přidělen klíčový pracovník, se kterým se domlouvají na cílech spolupráce prostřednictvím individuálního plánu. Tyto cíle slouží k rozvoji, osamostatnění a zvyšování kvality života člověka, jemuž poskytujeme služby. Individuální plány a plány podpory jsou pravidelně vyhodnocovány podle potřeby, a to nejméně jednou za rok. Plánem podpory, jež je součástí individuálního plánu daného člověka, je konkretizován rozsah poskytované podpory.
 
Dokumentaci k sociální službě vedeme v souladu se zákonnými požadavky (dle zákona 108/2006 Sb., a Standardů kvality sociálních služeb). Dokumentaci vedeme v informačním systému pro poskytovatele sociálních služeb eQuip.
 
 
Metody práce
Při realizaci služby primárně vycházíme z: 
 • vůle a preferencí lidí, kterým služby poskytujeme
 • míry potřebné podpory v různých životních oblastech
 
Na základě těchto dvou kritérií stanovujeme cíle spolupráce a volíme konkrétní metody sociální práce.
 
Metody poskytování služby jsou založeny na individuálním přístupu a principu zvyšování samostatnosti a soběstačnosti. Pracujeme dle interních dokumentů Etický kodex a Metodika práce. V práci postupujeme podle principů konceptu plánování zaměřeného na člověka.
 
Stavíme na multidisciplinární spolupráci sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a dalších odborností psychoterapeuta a psychiatrické zdravotní sestry.


Zásady poskytování sociálních služeb, kterých se držíme:

 • Zásada důstojnosti  
Respektujeme člověka v jeho jedinečnosti, s ohledem na jeho reálný věk, životní zkušenosti, jeho profesi, vztahy, které měl a má, rodinu a původ…
Oslovování: noví zaměstnanci si nedomlouvají s lidmi tykání. Při domluvě o způsobu oslovování pracovnice zásadně nabízí vykání, oslovování jménem nebo příjmením (dle přání daného člověka). Pokud člověk trvá na tykání zaměstnanci, zaměstnanec mu přesto vyká a vyzývá k vykání. V individuálních případech dlouholetého zvyku tykání mezi člověkem a zaměstnancem budeme jednat podle dále domluveného postupu se sociálním pracovníkem nebo metodikem kvality.
 
Lidi, kteří využívají naše služby, nevystavujeme infantilizaci, tj. dětinskostem, která se může projevovat například v komunikaci s člověkem jako s dítětem, nadměrného používání zdrobnělin, nabízení činností, výzdoby a předmětů příslušející obyčejně dětem (hračky, dětské omalovánky, obrázkové dětské knížky, zvířátka…). Tohoto se držíme jak v osobním projevu s člověkem, mezi zaměstnanci, tak písemném projevu.
 • Zásada ochrany soukromí
Přesto nebo právě proto, že lidé v Domově žijí ve společných ložnicích se společnými sociálními zařízeními, se společnými společenskými místnostmi, jedí ve společné jídelně, musíme využít každou příležitost pro soukromí, které lze umožnit:
- pracovnice nevstupují do ložnic a na toalety, koupelen… bez předchozího zaklepání a vyzvání člověka, že může vejít, vyjma situací ochrany zdraví nebo života člověka,
- zjišťujeme aktivně, zda chce člověk někdy být sám, kdy a zda k tomu má příležitost a možnosti
- při dopomoci při hygieně, mytí, svlékání a toaletě se vždy člověka ptáme, zda chce pomoci a slovně jej připravujeme na to, co uděláme a popisujeme, co děláme. 
 • Uschopňování
Dlouhodobý pobyt v pobytovém zařízení, kde je vykonáváno za člověka mnoho úkonů, které by zvládl a v běžném životě musel konat sám a učit se je, existuje nebezpečí zneschopnění těchto lidí, jejich následná pasivita, apatie, pohodlnost a ztráta motivace a snížení připravenosti a schopnosti se učit… Proto:
- nepečujeme, ale podporujeme,
- vše, co člověk může udělat sám, neděláme za něj,
- při podpoře postupujeme tak, že uděláme za člověka až ten úkon, který nezvládá nebo zvládnout nemůže, ale vždy upřednostňujeme, aby aspoň část úkonu udělal sám a naučil se i další krok,
- při dopomoci člověku, který má sníženy schopnosti z důvodů snížení mobility nebo fyzické
neschopnosti, se řídíme jeho slovními nebo neverbálními pokyny, dáváme mu na výběr, ptáme se jej na zpětnou vazbu: „chcete to takto?“ „mám udělat tohle?“ „ukažte na to, co chcete…“ apod., 
- motivujeme a učíme se motivovat lidi k aktivitě, zjišťujeme jejich zájmy, schopnosti, potřeby a přání, oblíbené činnosti, rozšiřujeme jejich možnosti v pracovní i zájmové oblasti…,
- podporujeme lidi v rozhodování o sobě a situacích, které je ovlivňují, vyslovování jejich potřeb a přání, ale i v jejich uskutečnění, v rozhodování o krocích, které k nim povedou…
 
 Vyřizování stížností
 
Každý (člověk, kterému službu poskytujeme, jeho zástupce, zaměstnanec…) může podat stížnost, připomínku či podnět – ústně nebo písemně, může ji předat poštou, e-mailem, telefonicky nebo dát do schránky na stížnosti.
 
Vše může být anonymní. Stížnosti řeší kompetentní pracovníci ve lhůtě 30 dní.
Ke stížnosti má možnost vyjádřit se každý účastník. Možnosti stížností a vyjádření se k nim jsou zpracovány i v alternativní podobě komunikace. Stěžovatel stanovisko organizace obdrží vždy písemně. Vyřešení anonymní stížnosti je zveřejněno v místech veřejně přístupných v konkrétní službě.
 
Stížnosti jsou vyřizovány dle v organizaci zavedených postupů, písemně, a to srozumitelnou formou, která umožní porozumět způsobu vyřízení (použití jednoduchého jazyka, piktogramů apod.). Za účelem efektivní práce se stížnostmi je využíván vnitřní předpis.
 
Stěžovatel má právo nesouhlasit s vyřešením stížnosti v rámci obecně platných právních předpisů může stížnost postoupit dále (např. MHMP, MPSV, Policie České republiky, veřejný ochránce práv apod.)
 
V rámci organizace přistupujeme ke stížnostem, připomínkám a podnětům jako k nástroji zvyšování kvality našich služeb.
 Ukončení služby​
Přeje-li si uživatel smlouvu jednostranně rozvázat, může tak učinit kdykoliv písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodů. V takovém případě platí dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná plynout prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení písemné výpovědi.
 
Smlouvu je také možné ukončit dohodou uživatele a sociální služby. V takovém případě je sepsána Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování sociální služby. Termín ukončení poskytování služby je v ní stanoven s ohledem na vzájemnou dohodu, obvykle podle požadavku uživatele.
 
Pokud jedná uživatel v rozporu se smlouvou o poskytování sociální služby a situace se přes upozornění nemění, může také zařízení vypovědět smlouvu jednostranně. I v tomto případě platí dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná plynout prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení písemné výpovědi.
 
Při ukončení sociální služby dohodou nebo výpovědí je vždy vystaveno Potvrzení o předání osobních věcí, ve kterém je popsáno, jak bylo provedeno vypořádání majetku a osobní dokumentace uživatele.
Poskytování sociální služby může kromě výše uvedeného skončit také zánikem poskytovatele nebo smrtí uživatele.
 
 Úhrady za služby 
Ceny úhrad jsou v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění. Aktuální sazby úhrad za ubytování, stravu a poskytnutou péči jsou uvedeny na webových stránkách: www.ckspz.cz.
Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)
Sazebník fakultativních služeb je uveden na webových stránkách: www.ckspz.cz.
Prostory, materiální a technické vybavení
Domov sociálních služeb Vlašská
Domov pro osoby se zdravotním postižením Vlašská se nachází v ulici Vlašská 344/25, v Praze 1, cca 15 minut pěšky od zastávky tramvají – Malostranské náměstí. Odtud je také možné využít autobus, který staví u Nemocnice pod Petřínem. Trasa autobusu vede od zmíněné nemocnice přes centrum Prahy na Florenc. Od zastávky Nemocnice pod Petřínem se zařízení nachází cca 5 min. chůze. Zařízení je umístěno v zahradě nedaleko Petřína. Budova je těžko dostupná imobilním lidem.
 
Služby jsou poskytovány ve čtyřpodlažní budově s výtahem (do 3. patra) se zahradou. V přízemí budovy se nachází technické zázemí a údržba. Ve zvýšeném přízemí domu se nachází kuchyň, jídelna, kancelář hospodářky a technické zázemí kuchyně. Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 14 lidí.
 
2. patro je určeno pro využívání volného času. Na tomto patře se nachází předsíň s prostorem pro přezutí a uložení bot, keramická a výtvarná dílna, cvičná kuchyňka, šatna a místnost pro individuální práci. Největším prostorem je zde společenská místnost, která slouží pro společné aktivity, návštěvy, relaxaci u kávy, také pro jízdu na rotopedu a sledování TV pořadů. Zde jsou křesla, několik stolků a sedačka. Dále je tu i prostor s PC, kde je možné pracovat u stolu. Je vybaven židlemi. V patře se nachází sociální zázemí (1 WC pro lidi, kterým služby poskytujeme, 1WC zaměstnanci, sprcha pro zaměstnance) a místnost sloužící pro zázemí personálu. 
 
Ve 3. patře se nachází 7 lůžek v pěti pokojích. Sociální zařízení je zde rozdělené pro muže a ženy (2WC, 2koupelny). Součástí je i obývací pokoj a sesterna.
 
Ve 4. patře budovy se nachází 7 lůžek v pěti pokojích. V tomto patře je dále sociální zázemí s 2 WC, 1 sprchový kout. Je zde také izolační místnost s jedním lůžkem a samostatnou koupelnou (vana a WC). Na chodbě je umístěno sezení pro společnou relaxaci a možnost využívání televize. Součástí chodby jsou dva uzamykatelné sklady (zde je uložené ložní prádlo, ručníky, hygienické pomůcky, dezinfekční a úklidové prostředky).
 
Domov sociálních služeb Papírenská
 
Jedná se o 4 podlažní vilu se zastavěnou plochou 134 m2. Suterén objektu tvoří tělocvična, keramická dílna, sklad, kotelna s místností pro údržbu, sociální zařízení – WC a sprcha. Přízemí objektu, INP tvoří jídelna, obývací pokoj, místnost pro zdravotní personál, kuchyň a sociální zařízení. V 1. patře jsou 3 pokoje (1 – jednolůžkový a 2 – dvoulůžkový), šatna pro zaměstnance, koupelna, WC, izolační pokoj, sklad a kancelář vedoucí střediska. V podkroví se nachází koupelna a 4 pokoje (3 – jednolůžkový a 1 – dvoulůžkový).
Středisko je poblíž vlakovému nádraží a MHD (cca 5 min), poblíž střediska jsou také běžné veřejné služby, např. potraviny, drogerie, optika, zdravotnická zařízení, kadeřnictví atd.
 
Domov sociálních služeb Doubravčany
 
Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením v Doubravčanech je 27 lůžek. Středisko se nachází 52 km od Prahy směrem na Kutnou Horu, nedaleko města Zásmuky. Jedná se o soubor budov, které byly přebudovány v posledním desetiletí minulého století.
 
Centrální dům je dvoupatrový se zvýšeným podkrovím.  V přízemí se nachází kuchyň, kanceláře vedoucího a hospodářky, sklady, kotelna, vodárna, prádelna, dílna, šatna a sociální zařízení pro personál. V prvním podlaží najdeme halu, jídelnu, místnost pro návštěvy, šatnu přímé péče, pracovnu a relaxační místnost, sociální zařízení lidi, kterým službu poskytujeme (sprcha a wc) i pro personál. Druhé podlaží je především ložnicové a je zde sesterna, šatna zdravotního personálu a sociální zařízení (sprchy a wc). Ve třetím patře je tělocvična, další ložnice a koupelna (sprchy a wc).
 
V dalších budovách areálu střediska najdeme keramickou dílnu, truhlářskou dílnu a garáže. Budovy obklopuje tříhektarový pozemek, zahrada, pole, rybník a louky.
O tyto pozemky se starají společně zaměstnanci organizace a lidé, kterým službu poskytujeme. Spojení z Prahy je možné autobusem číslo 381 ze zastávky Háje. Cesta trvá přibližně jednu hodinu.
 
Domov sociálních služeb Kolín
 
Kapacita Domova pro osoby se zdravotní postižením v Kolíně je 8 lůžek. Služba je poskytována ve dvoupodlažní vile s přilehlou zahradou v běžné zástavbě, na adrese Tyršova 255, Kolín 2, 280 07. Objekt má Centrum komunitních služeb Pro život v nájmu od soukromého majitele.
Jedná se o dvě bytové jednotky, kdy každá z nich tvoří samostatně fungující domácnost.
Domácnost č. 1 je určena pro lidi s vyšší mírou potřebné podpory v oblasti mobility, je plně bezbariérová a nachází se ve spodním patře objektu. Je tvořena: 1x jednolůžkový pokoj, 2x dvojlůžkový pokoj a kuchyně s jídelním koutem. Pokoje (ložnice) jsou vybaveny elektrickým polohovacím lůžkem s antidekubitní matrací, stolkem k lůžku, lampičkou, nočním stolkem s možností zamykání, stolkem a židlemi/křeslem, TV a šatní skříní s možností zamykání. Okna jsou cloněna záclonami a závěsy. Dveře od pokoje jsou opatřeny zámkem s možností pro lidi mít klíče od vlastního pokoje. Klíče jsou lidem poskytovány na základě provedeného nácviku zacházení s klíči a dle schopností a dovedností konkrétního člověka.
Kuchyně s jídelním koutem je vybavena plně vybavenou funkční kuchyňskou linkou se sporákem. Dále pak lednicí s mrazničkou, myčkou nádobí, rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou, mixérem a kuchyňským robotem. V kuchyni se nachází jídelní kout, který je vybaven prostorným jídelním stolem a 4 jídelními židlemi. Dalšími společnými prostory je chodba, samostatné WC a bezbariérová koupelna s prostorným sprchovým koutem, opatřeným úchytovými madly a protiskluzovou podložkou, pračkou a sušičkou. Samostatné WC i koupelna jsou opatřeny dveřmi s koupelnovým zámkem s možností zástrčky z vnější strany místnosti, v případě nouze otevřít klíčem. WC pro personál se nachází v této domácnosti.
 
Domácnost č. 2 je určena pro lidi s nižší mírou potřebné podpory v oblasti mobility. Je tvořena: 1x jednolůžkový pokoj, 1x dvojlůžkový pokoj. Dvoulůžkový pokoj je vybaven mechanickými polohovacími postelemi s antidekubitní matrací. V jednolůžkovém pokoji je vyvýšená postel s antidekubitní matrací. Oba pokoje jsou vybavené stolkem k lůžku, lampičkou, nočním stolkem s možností zamykání, stolkem a židlemi/křeslem a šatní skříní s možností zamykání. Okna jsou cloněna žaluziemi. Dveře od pokoje jsou opatřeny zámkem s možností pro lidi mít klíče od vlastního pokoje. Klíče jsou lidem poskytovány na základě provedeného nácviku zacházení s klíči a dle schopností a dovedností konkrétního člověka. Kuchyně s jídelním koutem je vybavena kuchyňskou linkou. Dále pak lednicí s mrazničkou, rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou, mixérem, kávovarem a odšťavňovačem. V kuchyni se nachází jídelní kout, který je vybaven prostorným jídelním stolem a 2 jídelními židlemi.
Další místností, která se v domácnosti nachází, je obývací pokoj, který je částečnou stěnou propojen s prostorem pro personál. V obýváku se nachází prostorná sedačka a TV.
Dalšími společnými prostorami je chodba a koupelna se sprchovým koutem, opatřeným úchytovými madly a protiskluzovou podložkou, spojená s WC. Místnost je opatřena dveřmi s koupelnovým zámkem s možností z vnější strany místnosti, v případě nouze otevřít klíčem.
V této domácnosti se tedy nachází prostor pro personál a personální šatní kout.
V suterénu objektu je umístěna technicko/úklidová místnost a skladovací prostory.
Obyvatelé DOZP si mohou po domluvě sami pokoje dovybavit.
 
Bezbariérovost objektu je zajištěna venkovní nájezdovou rampou a ve vnitřních prostorách mobilním pásovým schodolezem a mobilním elektrickým zvedákem. Každý člověk, který má obtíž s mobilitou, je vybaven individuální kompenzační pomůckou dle svých potřeb – invalidní vozík, invalidní vozík s přídavným elektrickým motorem, vysoké chodítko, nízké chodítko, francouzské hole. Pro případ potřeby je v DOZP déle k dispozici mobilní WC, mobilní koupací židle, čistička vzduchu, UVC sterilizér, paraván pro zajištění soukromí. Každé lůžko je vybaveno evakuační podložkou.
Každá domácnost je vybavena nouzovým signalizačním tlačítkem SOS. Všichni lidé jsou informováni o situacích, ve kterých se tlačítko používá, je s nimi veden nácvik používání tohoto tlačítka. Všechny místnosti jsou opatřeny požárními čidly.

Domov Pro život
Domov Pro život se nachází v druhém a třetím podlaží bytového domu v celkem pěti bytech. Služba má kapacitu 8 lůžek. Přístup do budovy je bezbariérový, v budově je výtah. Ve druhém podlaží jsou tři byty.

Byt č.1 má dvě ložnice (1x jednolůžková ložnice, 1x dvojlůžková ložnice) a obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem. Dále je zde uživatelům k dispozici koupelna se sprchovým koutem a samostatné WC. V bytě budou bydlet 3 uživatelé.

Byt č.2 je plně bezbariérový. Místnosti jsou prostorné, je zde 1x dvoulůžková ložnice a obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem. Dále pak bezbariérová koupelna se sprchovým koutem a WC. V bytě budou bydlet 2 uživatelé.

Byt č.3 je garsoniéra. V bytě se nachází předsíň a dále pokoj s kuchyňským koutem. V místnosti je optickým předělem oddělena spací část, kde je lůžko a noční stolek. Dále je místnost využívána pro denní aktivity, slouží tedy jako obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem. Ke garsoniéře patří vlastní koupelna se sprchovým koutem a WC. Byt je pro jednoho uživatele. Ve třetím podpaží jsou dva byty.

Byt č.4 je garsoniéra. V bytě se nachází prostorná předsíň a dále pokoj s kuchyňským koutem. V místnosti je optickým předělem oddělena spací část, kde je lůžko a noční stolek. Dále je místnost využívána pro denní aktivity, slouží tedy jako obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem. Ke garsoniéře patří vlastní koupelna se sprchovým koutem a WC. Byt je pro jednoho uživatele.

Byt č.5 má jednolůžkovou ložnici a obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem. Dále je zde uživateli k dispozici koupelna se sprchovým koutem a samostatné WC. V bytě budou bydlet 1 uživatel.

Všechny byty jsou standardně vybaveny dle počtu uživatelů polohovacím lůžkem, dostatečnými úložnými prostory, nočním stolkem a dále dle potřeb konkrétního uživatele nábytkem pro práci nebo odpočinek (psací stůl a židle, křeslo apod.). Všechny kuchyňské linky jsou vybaveny jako v běžné domácnosti. Uživatel má možnost vybavit si ložnici/byt vlastním nábytkem.
Každý z uživatelů služby, který má obtíž s mobilitou je vybaven vlastní individuální kompenzační pomůckou dle svých potřeb.
Jako zázemí pro pracovníky slouží šatna, kancelář a samostatné WC v suterénu domu a dále pak denní místnost pro personál umístěná v třetím podlaží.
V suterénu objektu se také nachází technicko/úklidová místnost a skladovací prostory.