Směrnice o zpracování osobních údajů

Centrum komunitních služeb Pro život jako správce osobní údajů zpracovává v souvislosti se svými činnostmi osobní údaje fyzických osob, zejména svých klientů, zaměstnanců či smluvních partnerů. Při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souvislosti s tím vydává tuto směrnici o zpracování osobních údajů, která je současně záznamem o činnostech zpracování osobních údajů. 

1.    Správce : 
Centrum komunitních služeb Pro život 
se sídlem Vlašská 25/344, 118 00 Praha 1
IČ: 70876720
Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů: Mgr. Martin Kahánek 
E-mail: kahanek.martin@ckspz.cz        
(dále jen „CKS PZ“ nebo „Správce“)

2.    Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Zuzana Kantorová, kantorova.zuzana@ckspz.cz   

3.    Základní pojmy
a)    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, zejména o uživateli sociální služby, zaměstnanci CKS PZ, dodavateli (např. jméno, příjmení, datum narození, bydliště a doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail). 
b)    Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
c)    Správcem osobních údajů se rozumí CKS PZ. 
d)    Oprávněnou osobou se rozumí fyzická osoba, která v CKS PZ přichází do kontaktu s osobními údaji v rámci výkonu své funkce nebo povolání. Těmito osobami se rozumí zejména statutární orgán CKS PZ, vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci pověření výkonem povinností na úseku zpracování mezd a personalistiky, zaměstnanci poskytující sociální služby.  
e)    Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují. 

4.    Popis kategorií subjektů údajů, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování

a)    Uživatelé sociálních služeb (klienti) CKS PZ
Kategorie osobních údajů:

-    adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefon, e-mail, 
-    další údaje nezbytné pro plnění povinností CKS PZ – rodinný stav, bankovní spojení, údaj o přiznání důchodu a stupni závislosti, údaj o zdravotní pojišťovně, o omezení svéprávnosti, o ustanovení opatrovníka soudem, fotografie, obrazové záznamy z kamerového systému, údaj o dosaženém vzdělání a o zaměstnání a další údaje nezbytné za účelem poskytování sociálních služeb, příp. sdělené subjektem údajů na základě jeho svobodného souhlasu při poskytování sociálních služeb, zejména v rozsahu odpovídajícím individuálního plánu uživatele sociálních služeb
-    zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu

Účel zpracování: 
-    vedení evidence uživatelů sociálních služeb
-    poskytování sociální služby
-    plnění povinností CKS PZ jako poskytovatele sociálních služeb vyplývajících ze Smlouvy o poskytování sociální služby nebo z obecně závazných právních předpisů
-    ochrana majetku CKS PZ, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku klientů CKS PZ
-    prezentace CKS PZ a činnosti klientů

b)    Žadatelé o poskytnutí sociální služby
Kategorie osobních údajů:

-    adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefon, e-mail
-    údaj o přiznání důchodu a stupni závislosti, údaj o omezení svéprávnosti, údaj o ustanovení opatrovníka soudem
-    zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu

Účel zpracování: 
-    opatření za účelem posouzení žádosti a uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb, výkon práv a plnění právních povinností CKS PZ jako poskytovatele sociálních služeb

c)    Zákonní zástupci, kontaktní osoby, osoby blízké klientům CKS PZ, 
Kategorie osobních údajů:

-    adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa, telefon, email, příbuzenský vztah
 
Účel zpracování: 
-    poskytování informací v zákonném rozsahu, informování v případě mimořádné události,
-    plnění právních povinností CKS PZ jako poskytovatele sociálních služeb 

d)    Smluvní partneři, dodavatelé, příp. jejich zaměstnanci, poskytovatelé sponzorských darů
-    adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefon, e-mail, název a sídlo zaměstnavatele
-    další osobní údaje nezbytné pro plnění smluvního vztahu – bankovní spojení

Účel zpracování: 
-    výkon práv a plnění povinností CKS PZ vyplývající ze smlouvy
-    vedení účetnictví a plnění právních povinností CKS PZ

e)    Zaměstnanci CKS PZ
Kategorie osobních údajů:
-    adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, státní příslušnost, telefon, e-mail, číslo občanského průkazu, řidičského průkazu nebo cestovního dokladu
-    další údaje pro plnění povinností zaměstnavatele – bankovní spojení, údaje o platu, údaje o absolvovaném školení, údaje o předchozím zaměstnání (tzv. zápočtový list, příp. pracovní posudek od předchozího zaměstnavatele), údaje o dosaženém vzdělání, praxi, příp. o jiné odborné způsobilosti (např. skutečnost, že je zaměstnanec držitelem řidičského oprávnění určité skupiny), údaje o zdravotní způsobilosti k práci, výpis z rejstříku trestů, pokud jej CKS PZ pro danou profesi vyžaduje (zejména profese pokladní, účetní, vedoucích pracovníků a zaměstnanců pracujících v přímé péči), potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, pokud byl zaměstnanec do takové evidence před vznikem pracovněprávního vztahu zařazen, údaje o zdravotním pojištění včetně kopie průkazu pojištěnce, údaje o invaliditě nebo zdravotním znevýhodnění, pokud je zaměstnanec osobou se zdravotním postižením, lokační údaje, IP adresa pracovního PC/notebooku nebo jiného podobného zařízení používaného zaměstnancem, způsob používání internetu, obrazové záznamy z kamer, údaje z vytýkacího řízení

Účel zpracování: 
-    naplňování práv a povinností z pracovněprávního poměru
-    plnění povinností CKS PZ jako zaměstnavatele vyplývajících z pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr a z obecně závazných právních předpisů, např. na úseku plnění daňových povinností, na úseku sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění atd., součinnost vůči soudům, exekutorům apod.
-    ochrana majetku CKS PZ, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku uživatelů zaměstnanců a klientů (příjemců sociální služby)

f)    Osoby blízké zaměstnancům CKS PZ, 
Kategorie osobních údajů:
-    adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, zaměstnavatel a adresa osob blízkých zaměstnanci, kterým má být podána zpráva v případě mimořádné události (např. pracovního úrazu), jméno, příjmení, datum narození, příp. zaměstnavatel a adresa trvalého pobytu rodinných příslušníků – vyživovaných osob

Účel zpracování: 
-    poskytování informací a plnění v případě vzniku mimořádné události (např. pracovního úrazu), výkon práv a plnění povinností CKS PZ jako zaměstnavatele

g)    Uchazeči o zaměstnání 
-    adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, státní příslušnost, telefon, e-mail,
-    případně další osobní údaje, které uchazeč o zaměstnání poskytne CKS PZ prostřednictvím svého životopisu a/nebo motivačního dopisu

Účel zpracování: 
-    výkon práv a plnění povinností budoucího zaměstnavatele v průběhu výběrového řízení na obsazení funkce /pracovní pozice
-    opatření vedoucí k uzavření pracovněprávního vztahu

5.    Příjemci osobních údajů
-    zaměstnanci Správce v rozsahu nezbytném pro výkon pracovních povinností (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník, personalista-admin.pracovník, účetní, pokladní, vedoucí)
-    orgány státní správy, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, registrující orgán CKS PZ (Magistrát hl. m. Prahy), soud, exekutor apod. na základě zákona a v rozsahu nezbytném pro plnění povinností Správce
-    poskytovatelé zdravotních služeb v případě osobních údajů klientů a poskytovatelé pracovnělékařských služeb v případně osobních údajů zaměstnanců nebo uchazečů o práci
-    osoba zajišťující pro CKS PZ služby spojené s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců při práci (externí technik BOZP)
-    osoba zajišťující externí IT služby
-    veřejnost v případě osobních údajů (obrazových záznamů) určení k prezentaci CKS PZ a její činnosti
Osobní údaje se nepředávají do zahraničí.

6.    Zdroje osobních údajů 
-    Správce získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (zaměstnanců, klientů, smluvních partnerů) při vzniku právního vztahu (žádost o poskytnutí sociální služby, osobní dotazník uchazeče o zaměstnání) nebo v průběhu jeho trvání
-    vzhledem k charakteru činnosti CKS PZ není vyloučeno, že osobní údaje získává od třetích osob (rodinných příslušníků. zákonných zástupců, příp. orgánů státní správy (soud, správa sociálního zabezpečení), poskytovatelů zdravotních služeb).

7.    Kamerový systém 
Vnější i vnitřní prostory budovy sídla CKS PZ (Vlašská 344/25, Praha 1), a dále vnitřní i vnější prostory budovy v Kostelci nad Černými lesy, jsou z důvodu ochrany majetku CKS PZ a klientů a zajištění bezpečnosti fyzických osob (klientů, zaměstnanců, návštěv) opatřeny kamerovým systémem se záznamovým zařízením. Snímané záběry jsou uchovávány v záznamových zařízeních po dobu nejvýše 7 dnů. Po této době jsou zaznamenaná data automaticky přemazána novým zápisem. Kamerový systém je systémem se vizuálním záznamem. Kamerový systém nezaznamenává hlas.

Prostory sledované kamerovým systémem jsou zřetelně označeny piktogramem. Vstupem do sledovaných prostor berou klienti, zaměstnanci, popř. jiné vstupující fyzické osoby na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován. 

Hlavním cílem využívání kamerového systému je zamezení protizákonné či trestné činností, tedy ochrana majetku osob před krádežemi, ochrana před vandalismem, ochrana našich zaměstnanců před napadením agresivním klientem apod. Kamerový systém nám pomůže v případě potřeby využít pořízené záběry k identifikaci fyzických osob spojených s nežádoucím jednáním. Správce uchovává záznamy z kamer na základě svého oprávněného zájmu po dobu potřebnou pro splnění konkrétního účelu zpracování.

V odůvodněných případech se záznamy předají orgánům činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).

8.    Cookies
Správce využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Správce do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Správce.

Správce využívá následujících druhů Cookies:
-    [Technické Cookies, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;]
-    [Analytické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;]
-    [Marketingové Cookies, které umožňují sbírat analytická data o uživatelích a zobrazení cílené reklamy]

Cookies prvního druhu jsou spuštěny automaticky bez nutného souhlasu návštěvníka webu, ostatní typy (2,3) vyžadují aktivní souhlas, případně možnost zvolit, jaký typ cookies návštěvník povolí - tzv. opt-in režim správy cookies dle právní úpravy cookies § 89 odst. novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vycházející z evropské směrnice ePrivacy.

Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky. Tento aktivní souhlas lze udělit také selektivně - a to prostřednictvím nastavení v cookies liště. 
 
Tyto osobní údaje, získané na základě aktivního souhlasu (opt-in), Správce využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. 

Cookies je i nadále možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé technické Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

Cookies lištu můžete kliknutím na tento odkaz znovu vyvolat a změnit tak její nastavení.

9.    Zásady pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje lze zpracovávat pouze za podmínek stanovených GDPR, obecně závaznými právními předpisy ČR, za podmínek této Směrnice / tohoto záznamu, jakož i příp. dalších souvisejících vnitřních předpisů. 
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty.  
Sdělení zejména identifikačních a adresných osobních údajů klienta nebo zaměstnance a jejich průběžná aktualizace jsou základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy (smlouvy o poskytnutí sociální služby nebo pracovněprávní smlouvy), přičemž osobní údaje slouží primárně k jednoznačné identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností Správce jako poskytovatele sociálních služeb nebo zaměstnavatele.
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálním, výjimečně automatizovaným, způsobem v listinné i elektronické podobě. 
Správce při zpracování osobních údajů dbá na zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování. 

10.    Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů
Osobní údaje subjektů všech kategorií uvedených v této Směrnici budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po skončení účelu, k němuž jsou zpracovávány, nebo uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je CKS PZ povinna tyto údaje uchovávat. 
Po uplynutí této doby lze osobní údaje zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a výhradně za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů CKS PZ, a to nejdéle po dobu 3 let, nebude-li dán zákonný důvod pro jejich další zpracování.
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, jejichž pracovněprávní vztah k zaměstnavateli nevznikl, budou uchovávány pouze po dobu trvání příslušného výběrového řízení. 
Doklady vztahující se k pracovněprávnímu vztahu a sloužící k ochraně práv zaměstnavatele budou uchovávány nejdéle po dobu 4 let po skončení pracovněprávního vztahu, ledaže z obecně závazných právních předpisů vyplývají delší lhůty (např. podle § 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení vyplývá lhůta uchování 30 let pro mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění).

11.    Technické a organizační bezpečnostní opatření
Osobní údaje musí být zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu, náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovaných osobních údajů. 

K dodržení předchozího odstavce jsou oprávněné osoby povinny:

 • uchovávat osobní údaje v listinné podobě a osobní údaje na fyzických nosičích dat (např. CD, DVD, USB Flash disk) v uzamčených skříních nebo zásuvkách, popř. na jiných místech, kde je možno zajistit jejich ochranu,
 • data s osobními údaji v elektronické formě uchovávat na osobních počítačích pouze v dostatečně zabezpečeném úložišti (např. na disku přístupném jen použitím silného hesla),
 • před opuštěním kanceláře, ve které jsou uloženy osobní údaje, zabezpečit osobní počítač proti zneužití a místnost řádně uzamknout, 
 • používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný nebo nahodilý přístup k osobním údajům,
 • uchovávat osobní údaje v elektronické podobě na bezpečných serverech,
 • při zpracování osobních údajů používat jen technické zařízení zajištěné CKS PZ (služební notebook a mobilní telefon), 
 • při elektronickém přenosu osobních dat používat pouze služební emailovou poštu s dostatečným zabezpečením přístupu a pečlivě se přesvědčit, že osobní data jsou odesílána na správnou emailovou adresu oprávněného adresáta, 
 • osobní údaje v elektronické podobě pravidelně zálohovat,
 • nesdělovat třetí osobě přístupový login a heslo umožňující pouze oprávněné osobě přístup do informačního systému, nepoužívat jednoduchá a snadno prolomitelná hesla,
 • nezpřístupnit třetí osobě přístupový klíč k počítači umožňující oprávněné osobě přístup do systému, chránit přístupový klíč k počítači a jeho ztrátu bez prodlení oznámit nadřízenému nebo statutárnímu orgánu CKS PZ,
 • nezpřístupnit třetí osobě klíč od místnosti a uzamčených skříní nebo zásuvek obsahujících osobní údaje, jeho ztrátu bez prodlení oznámit nadřízenému nebo statutárnímu orgánu CKS PZ,
 • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení výkonu své funkce nebo zaměstnání, 
 • nezpřístupňovat osobní údaje třetí osobě bez předchozího doložitelného souhlasu (souhlas podepsaný na papíře nebo v důvěryhodném elektronickém záznamu) subjektu údajů,
 • nesdílet osobní údaje a nevkládat je na sociální sítě,
 • zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu zpracování, nebo stanovenou právními předpisy ČR (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení apod.),
 • používat osobní údaje pouze pro výkon práv a plnění povinností stanovených právními předpisy.


V případě porušení ochrany osobních údajů nebo podezření na porušení ochrany (například ztráta nebo odcizení notebooku nebo dokumentů obsahujících osobní údaje, klíčů, přístupových údajů a hesel) je osoba (zaměstnanec, oprávněná osoba), která se o tomto porušení nebo o podezření na porušení ochrany osobních údajů dozví, povinna bez zbytečného odkladu informovat svého nadřízeného nebo statutární orgán CKS PZ. 

12.    Informace o právech subjektu údajů
Subjektům osobních údajů přísluší práva spojená se zpracováním osobních údajů vyplývající z právní úpravy GDPR, a to zejména:

 • právo požadovat přístup k jakýmkoli osobním údajům, které CKS PZ zpracovává, nebo v některých případech právo získat jejich přenositelnou kopii nebo osobní údaje nechat přenést k třetí straně, je-li to technicky možné
 • právo požádat o změnu nesprávních nebo aktuálních osobních údajů;
 • právo na výmaz, omezení nebo zpochybnění zpracování za určitých okolností. Správce žádosti o výmaz osobních údajů vyhoví, nejsou-li dány důvody pro zachování osobních údajů (např. pro splnění právní povinnosti CKS PZ, pro obhajobu jeho právních nároků apod.).
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektů údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů před odvoláním. 
 • právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


13.    Závěrečná ustanovení
Tato směrnice je vydána v souvislosti se změnou názvu organizace a úpravou cookies a nabývá účinnosti dne 1.1.2022.

14.    Seznam příloh

 • Záznam o činnostech v tabulkové formě


Centrum komunitních služeb Pro život
Vlašská 344/28
118 00 Praha


Tyto směrnice je platná a účinná od 1.7. 2023.

Směrnice k ochraně oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) a vnitřní oznamovací systém
 
Tímto dokumentem bychom chtěli informovat všechny zaměstnance o nabytí platnosti Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).
 
Co si představit pod pojmem ochrana oznamovatelů (whistleblowing)?
Ochrana oznamovatelů neboli whistleblowing je výraz odvozený ze sportovního prostředí od slovního spojení „to blow the whistle“, tj. zapískat na píšťalku. V přeneseném smyslu znamená upozornění, že se nehraje podle pravidel.
 
Vnitřní oznamovací systém
Zákon podle § 8 nařizuje vybraným subjektům zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.
 
Oznamovatel
Oznamovatelem (whistleblowerem) může být jakákoli fyzická osoba v pracovním či Obdobném vztahu vůči zaměstnavateli. O oznamovaném jednání se oznamovatel musí dozvědět v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele. Oznámení musí spadat do jedné z oblastí vymezených zákonem.
 
Prací nebo jinou obdobnou činností se dle Zákona rozumí:

 • zaměstnání
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“),
 • správa svěřenského fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
 • ucházení se o práci nebo jiná obdobná činnost.
 
Věcná působnost
Věcná působnost Zákona o ochraně oznamovatelů je vymezena výčtem 14 oblastí. Mimo vymezené oblasti je možné oznamovat trestné činy, porušení zákona o ochraně oznamovatelů a přestupky za které je možné uložit pokutu v minimální výši 100 000 Kč.
 
 
 
 
 
Oblastmi spadající do věcné působnosti zákona se rozumí:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 
Způsoby podání oznámení příslušné osobě („prošetřovateli“)
Oznamovatelé podávají svá oznámení příslušné osobě pomocí zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému. Oznámení musí obsahovat údaje o jméně, příjmení a datu narození a kontaktní adresy, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.
 
Příslušnou osobou byl jmenován Ing. Petr Štětka
E-mail: oznameni@moore-czech.cz
M: +420 734 647 701
 
Oznámení mohou být podána buď písemnou nebo ústní formou prostřednictvím
 1. aplikace https://www.easywhistle.cz/, do které se oznamovatel přihlásí prostřednictvím kódu 8ee819, na základě kterého dojde k identifikaci zaměstnavatele. Následně oznamovatel vyplní příslušné údaje k identifikaci a text samotného oznámení; 
  1. UPOZORNĚNÍ: aplikace nemusí být podporovaná všemi prohlížeči. V případě, že nebude fungovat ani jeden prohlížeč, kontaktujte příslušnou osobu
 2. písemně na adresu zaměstnavatele, nebo na adresu společnosti Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Rohanský ostrov;
 3. nebo telefonicky na čísle +420 734 647 701 - od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00;
 4. nebo osobně, pokud o to oznamovatel požádá.

 
Písemná korespondence (dopis) musí být ze strany oznamovatele označena slovem „OZNÁMENÍ“ nebo „WISTLEBLOWING“. V samotném oznámení pak identifkuje svého zaměstnavatele.
 
Ochrana oznamovatelů zajišťuje oznamovatelům obranu proti odvetným opatřením, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona. Pokud oznamovatel vědomě učiní nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který mu hrozí sankce až do výše 50 000 Kč.

Směrnice č. 21 k ochraně oznamovatelů. Nová směrnice nahrazuje směrnici z 11. 7. 2023
Návod na práci s aplikací oznamovatelů.