Centra denních služeb

 

Podle § 45 zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách a § 11 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. Centrum denních služeb (CDS) organizace Centra komunitních služeb Pro život poskytuje tyto základní činnosti: 
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Název poskytovatele Centrum komunitních služeb Pro život
Druh služby
Identifikátor
Centra denních služeb (3089460)
Forma služby Ambulantní
Název zařízení a místo poskytování Centrum denních služeb Vlašská 
Vlašská 344/25, Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha 011
Vedoucí: Alice Zíková, zikova.alice@ckspz.cz, mob. 770 321 997
 
Centrum denních služeb Vilová 
Vilová 389/2, Praha 10 - Strašnice, 100 00 Praha 10
Vedoucí: Lenka Davídková, davidkova.lenka@ckspz.cz, mob. 774 724 587
Cílová skupina
V centru denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let. Uživateli této služby jsou mobilní lidé se sníženou soběstačností v základních dovednostech, zejména schopnosti zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb a uplatňování práv a nároků. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby
Zájemce (příp. rodič, opatrovník, pracovník jiné sociální služby, kamarád, blízká osoba) kontaktuje pověřenou osobu, která se zabývá žádostmi (zpravidla telefonicky, emailem, písemně) nebo vyplní kontaktní formulář na webových stránkách. Kontakt na pověřené osoby nebo formulář naleznete na webových stránkách organizace www.ckspz.cz v sekci Jak požádat o službu.
 
Při jednání se zájemcem o službu a uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupují pověřené osoby a sociální pracovníci dle metodických postupů vydaných ředitelem organizace.
Pověřená osoba poskytne zájemci základní informace o poskytovaných službách a provede ho procesem podání žádosti o poskytnutí konkrétní sociální služby.
 
Jednání se zájemcem o sociální službu je zahájeno okamžikem doručení vyplněné Žádosti o poskytnutí sociální služby. Povinnou přílohou žádosti je Prohlášení ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu. Pro účely jednání se zájemcem přijímá pověřený pracovník do evidence pouze tyto dva zmíněné dokumenty, které jsou k dispozici na webových stránkách organizace, či v tištěné podobě v kancelářích pověřených pracovníků.
Se zájemcem o službu probíhá nejprve prvotní schůzka, která může být i opakovaná. Úkolem sociálního pracovníka na prvotním jednání je zjistit, v jaké situaci se žadatel nachází, jaké jsou jeho potřeby, přání, zájmy a očekávání a zda mu sociální služba v jeho situaci může pomoci. Sociální pracovník při prvotním jednání předává soubor standardizovaných informací, které jsou specifikovány vnitřním předpisem. Se stejným souborem informací zachází i pověřený pracovník v úvodním jednání, pokud je to potřeba.
Je nutné, aby žadatel před případným sjednáním sociální služby alespoň jednou navštívil sociální službu a mohl se seznámit s prostředím, kde chce bydlet. Osobní návštěva u žadatele o DOZP probíhá nejčastěji ještě před prvotním jednáním nebo při něm.
Následuje rozhodování o přijetí žadatele do služby. Pokud je aktuálně volné místo v sociální službě, o kterou má žadatel zájem, nebo se právě místo uvolní, dochází k posuzování ze strany organizace, kterého žadatele z Pořadníku žadatelů přijmeme do sociální služby. Sociální pracovník svolá co nejdříve schůzku hodnoticího týmu, který společně posoudí vhodnost a sociální potřebnost aktuálních žadatelů. Je nutné pečlivě zvážit přání, potřeby, preference žadatelů a porovnat je s charakterem volného místa. V rozhodování nám pomáhá nastavený systém kritérií v pořadníku žadatelů.
Po každé fázi jednání se zájemcem probíhá vyhodnocení, zda organizace poskytuje službu, o kterou zájemce žádá, zda jsou naplněné zákonné požadavky a zda nabízená služba je řešením nepříznivé sociální situace zájemce. Mezi krokem 1. a 2. se po tomto vyhodnocení zájemce stává žadatelem o službu a je zařazen do pořadníku žadatelů.
 
Úspěšné jednání se žadatelem o sociální službu (dále jen žadatel) je uzavřeno sepsáním smlouvy o poskytování sociální služby a žadatel se tímto stává uživatelem sociální služby. Smlouva o poskytování sociální služby je žadateli připravena tak, aby měl před jejím podepsáním dostatečný prostor k seznámení s podmínkami, které z ní vyplývají.
Důvody pro odmítnutí poskytování sociální služby:
 • Neposkytujeme sociální službu, kterou zájemce požaduje nebo nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby
 • Zájemci byla vypovězena smlouva v rámci naší organizace a stejného druhu služby v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti
 • Naplněná kapacita požadované sociální služby
 
Podrobný popis realizace služby
Posláním Centra komunitních služeb Pro život je poskytovat lidem prostor na uvědomění si toho, kdo jsou, co chtějí, co potřebují a co mohou.
 
Cíle Centra komunitních služeb Pro život
 • Pomáháme lidem zajistit čas a prostor, kde se mohou zotavit.
 • Pomáháme lidem najít si své místo v životě.
 • Pomáháme lidem vytvořit si svůj domov.
 
Podle § 45 zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách a § 11 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. Centrum denních služeb (CDS) organizace Centra komunitních služeb Pro život poskytuje tyto základní činnosti: 
 
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • Sociálně terapeutické činnosti
 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 3. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 
Cílem poskytované služby centrum denních služeb je:  
 
 • Podporovat lidi v rozvoji a upevnění již existujících vztahů a posilování nových vztahů.
 • Podporovat lidi v seberealizaci, sebevzdělávání a iniciativě při naplňování svého volného času.
 • Podporovat lidi v zapojování se do profesního života.
 
Služba Centra denních služeb je poskytována na dvou místech v hl. městě Praha a to v ul. Vlašská a v ul. Vilová.
 
Program obou Center denních služeb je sestaven tak, aby vytvářel podnětné prostředí, ve kterém se lidé cítí spokojeně a mohou tak v různých oblastech rozvíjet své schopnosti.
 
Centrum denních služeb dává při poskytování svých služeb akcent zejména na podporu lidí v navazování sociálních kontaktů mimo svůj domov. Poskytuje péči v oblasti sociální, integrační a vzdělávací za účelem nalézt porozumění, podporu, zázemí a tím dosáhnout co největší míry nezávislosti v běžném životě. Zároveň se i podílí na pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
Nabídku činností ve službě Centrum denních služeb mimo jiné tvoří:
 
Nabídku aktivizačních činností mimo jiné tvoří:
 • Výtvarné a rukodělné činnosti
 • Hudební aktivity
 • Pohybové a sportovní aktivity
 • Vzdělávací aktivity (např. kurz vaření a pečení, práce na PC, finanční gramotnost)
 • Pravidelné procházky a výlety s návštěvou zajímavých míst, výstav, muzeí, ale třeba i kaváren, restaurací apod.
 • Zvyšování povědomí o lidských právech
 
Během prvních tří měsíců od nástupu do služby má člověk prostor pro adaptaci na nové prostředí, vedoucím služby a pracovníky jsou mapovány jeho schopnosti, dovednosti a míra potřebné podpory. Následně je s člověkem sestaven individuální plán, kde je jasně stanoveno, v jakých oblastech a jak často daný člověk podporu využije. Poté je mu po společné domluvě přidělen klíčový pracovník, se kterým se domlouvají na cílech spolupráce prostřednictvím individuálního plánu. Tyto cíle slouží k rozvoji, osamostatnění a zvyšování kvality života lidí, kterým služby poskytujeme. Individuální plány a plány podpory jsou pravidelně vyhodnocovány podle potřeby, a to nejméně jednou za rok. Plánem podpory, jež je součástí individuálního plánu daného člověka, je konkretizován rozsah poskytované podpory.
 
Dokumentaci k sociální službě vedeme v souladu se zákonnými požadavky (dle zákona 108/2006 Sb., a Standardů kvality sociálních služeb). Dokumentaci vedeme v informačním systému pro poskytovatele sociálních služeb eQuip.
 
Metody práce
Při realizaci služby primárně vycházíme z: 
 • vůle a preferencí lidí, kterým služby poskytujeme
 • míry potřebné podpory v různých životních oblastech
Na základě těchto dvou kritérií stanovujeme cíle spolupráce a volíme konkrétní metody sociální práce.
 
Metody poskytování služby jsou založeny na individuálním přístupu k člověku a principu zvyšování samostatnosti a soběstačnosti. Pracujeme dle interních dokumentů Etický kodex a Metodika práce. V práci postupujeme podle principů konceptu plánování zaměřeného na člověka.
 
Stavíme na multidisciplinární spolupráci sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a dalších odborností psychoterapeuta a psychiatrické zdravotní sestry.
 

Zásady poskytování sociálních služeb, kterých se držíme:

 •  Zásada důstojnosti 
Respektujeme člověka v jeho jedinečnosti, s ohledem na jeho reálný věk, životní zkušenosti, jeho profesi, vztahy, které měl a má, rodinu a původ…
Oslovování: noví zaměstnanci si nedomlouvají s lidmi tykání. Při domluvě o způsobu oslovování pracovnice zásadně nabízí vykání, oslovování jménem nebo příjmením (dle přání daného člověka). Pokud člověk trvá na tykání zaměstnanci, zaměstnanec mu přesto vyká a vyzývá k vykání. V individuálních případech dlouholetého zvyku tykání mezi člověkem a zaměstnancem budeme jednat podle dále domluveného postupu se sociálním pracovníkem nebo metodikem kvality.
Lidi, kteří využívají naše služby, nevystavujeme infantilizaci, tj. dětinskostem, která se může projevovat například v komunikaci s člověkem jako s dítětem, nadměrného používání zdrobnělin, nabízení činností, výzdoby a předmětů příslušející obyčejně dětem (hračky, omalovánky, obrázkové dětské knížky, zvířátka…). Tohoto se držíme jak v osobním projevu s člověkem, mezi zaměstnanci, tak písemném projevu.
 
 • Uschopňování
- nepečujeme, ale podporujeme,
- vše, co člověk může udělat sám, neděláme za něj,
- při podpoře postupujeme tak, že uděláme za člověka až ten úkon, který nezvládá nebo zvládnout nemůže, ale vždy upřednostňujeme, aby aspoň část úkonu udělal sám a naučil se i další krok,
- při dopomoci člověku, který má sníženy schopnosti z důvodů snížení mobility nebo fyzické
neschopnosti, se řídíme jeho slovními nebo neverbálními pokyny, dáváme mu na výběr, ptáme se jej na zpětnou vazbu: „chcete to takto?“ „mám udělat tohle?“ „ukažte na to, co chcete…“ apod., 
- motivujeme a učíme se motivovat lidi k aktivitě, zjišťujeme jejich zájmy, schopnosti, potřeby a přání, oblíbené činnosti, rozšiřujeme jejich možnosti v pracovní i zájmové oblasti…,
- podporujeme lidi v rozhodování o sobě a situacích, které je ovlivňují, vyslovování jejich potřeb a přání, ale i v jejich uskutečnění, v rozhodování o krocích, které k nim povedou…

Vyřizování stížností
Každý (člověk, kterému službu poskytujeme, jeho zástupce, zaměstnanec…) může podat stížnost, připomínku či podnět – ústně nebo písemně, může ji předat poštou, e-mailem, telefonicky nebo dát do schránky na stížnosti.
 
Vše může být anonymní. Stížnosti řeší kompetentní pracovníci ve lhůtě 30 dní.
Ke stížnosti má možnost vyjádřit se každý účastník. Možnosti stížností a vyjádření se k nim jsou zpracovány i v alternativní podobě komunikace. Stěžovatel stanovisko organizace obdrží vždy písemně. Vyřešení anonymní stížnosti je zveřejněno v místech veřejně přístupných v konkrétní službě.
 
Stížnosti jsou vyřizovány dle v organizaci zavedených postupů, písemně, a to srozumitelnou formou, která umožní porozumět způsobu vyřízení (použití jednoduchého jazyka, piktogramů apod.). Za účelem efektivní práce se stížnostmi je využíván vnitřní předpis.
 
Stěžovatel má právo nesouhlasit s vyřešením stížnosti v rámci obecně platných právních předpisů může stížnost postoupit dále (např. MHMP, MPSV, Policie České republiky, veřejný ochránce práv apod.)
 
V rámci organizace přistupujeme ke stížnostem, připomínkám a podnětům jako k nástroji zvyšování kvality našich služeb.

Ukončení služby
Přeje-li si uživatel smlouvu jednostranně rozvázat, může tak učinit kdykoliv písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodů. V takovém případě platí dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná plynout prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení písemné výpovědi.
 
Smlouvu je také možné ukončit dohodou uživatele a sociální služby. V takovém případě je sepsána Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování sociální služby. Termín ukončení poskytování služby je v ní stanoven s ohledem na vzájemnou dohodu, obvykle podle požadavku uživatele.
 
Pokud jedná uživatel v rozporu se smlouvou o poskytování sociální služby a situace se přes upozornění nemění, může také zařízení vypovědět smlouvu jednostranně. I v tomto případě platí dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná plynout prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení písemné výpovědi.
 
Při ukončení sociální služby dohodou nebo výpovědí je vždy vystaveno Potvrzení o předání osobních věcí, ve kterém je popsáno, jak bylo provedeno vypořádání majetku a osobní dokumentace uživatele.
Poskytování sociální služby může kromě výše uvedeného skončit také zánikem poskytovatele nebo smrtí uživatele.

Úhrady za služby
Ceny úhrad jsou v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění. Aktuální sazby úhrad za stravu a poskytnutou péči jsou uvedeny na webových stránkách: www.ckspz.cz.

Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)
Sazebník fakultativních služeb je uveden na webových stránkách: www.ckspz.cz.

Prostory, materiální a technické vybavení
Centrum denních služeb Vlašská
 
Centrum denních služeb Vlašská se nachází v ulici Vlašská 344/25, v Praze 1, cca 15 minut pěšky od zastávky tramvají – Malostranské náměstí. Odtud je také možné využít autobus, který staví u Nemocnice pod Petřínem. Trasa autobusu vede od zmíněné nemocnice přes centrum Prahy na Florenc. Od zastávky Nemocnice pod Petřínem se služba nachází cca 5 min. chůze. Zařízení je umístěno v zahradě nedaleko Petřína. Budova je těžko dostupná imobilním lidem.
 
Služby jsou poskytovány ve čtyřpodlažní budově s výtahem (do 3. patra) a se zahradou. V přízemí budovy se nachází technické zázemí a údržba. Ve zvýšeném přízemí domu se nachází kuchyň, jídelna a technické zázemí kuchyně. Centrum denních služeb má zázemí v 3. patře, které představuje výtvarná dílna a menší obývací pokoj vybavený PC. Sociální zařízení se nachází na stejném patře.
 
Kapacita služby je 17 míst, služba je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku, v čase 8,00 – 16,00 hod. Obědy jsou poskytovány přímo v budově Vlašská. 
 
Centrum denních služeb Vilová
 
 Centrum denních služeb Vilová se nachází v ulici Vilová 2, v Praze 10, nedaleko stanice metra Strašnická, kde také jezdí tramvajové a autobusové linky. Je možné využít i tramvajovou zastávku Průběžná, nebo Krematorium Strašnice. Služba je provozována ve dvoupatrové vile se zahradou. Objekt střediska není bezbariérový.
 
Lidé mají k dispozici tvůrčí dílnu, obývací pokoj, dále pak keramickou dílnu, fotokomoru, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, zahradu s krbem a posezením a jídelnu, která zároveň slouží jako společenská místnost.
 
Kapacita služby CDS je 21 míst, služba je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku, v čase 7,00 – 17,00 hod. Obědy jsou poskytovány přímo ve středisku Vilová.