Chráněné bydlení

 

Podle § 51 zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, chráněné bydlení (CHB) Centra komunitních služeb Pro život poskytuje ubytování, úkony péče a pomoc se zajištěním stravy. 
 
Chráněné bydlení poskytuje konkrétně tyto úkony péče:
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Název poskytovatele Centrum komunitních služeb Pro život
Druh služby
Identifikátor
Chráněné bydlení (4009025)
Forma služby Pobytová 
Název zařízení a místo poskytování Chráněné bydlení 1037, 2.patro (Doležalova 1037/4, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Chráněné bydlení 1037, 3.patro (Doležalova 1037/4, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Chráněné bydlení 1038 (Doležalova 1038/6, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Chráněné bydlení 706 (Bobkova 706/33, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Chráněné bydlení 826 (Dygrýnova 826/11, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Chráněné bydlení 824 (Dygrýnova 824, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Chráněné bydlení 809 (Kučerova 809/11, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Chráněné bydlení 641 (Káranská 641/46, Praha 10-Malešice, 108 00)
Chráněné bydlení 705 (Niederleho 705/1, Praha 10-Malešice, 108 00)
Chráněné bydlení 144 (bratří Dohalských 144/8, Praha 9-Vysočany, 190 00)
Chráněné bydlení 2286 (Karla Hlaváčka 2286/7, Praha 8-Libeň, 180 00)
Chráněné bydlení 2197 (Janského 2197/83, Praha 13-Stodůlky, 155 00)
Chráněné bydlení 1255-přízemí (Hornomlýnská 1255/6B, Praha 4-Kunratice, 148 00)
Chráněné bydlení 1255-podkroví (Hornomlýnská 1255/6B, Praha 4-Kunratice, 148 00)
Chráněné bydlení - Český Brod (Suvorovova 1533, Český Brod, 282 01)
Chráněné bydlení Kolín - V Břízách (V Břízách 828, Kolín II, 280 02)
Chráněné bydlení Kolín - Šotnovská (Šotnovská 422, Kolín II, 280 02)
Chráněné bydlení 720 (Bryksova 720, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Chráněné bydlení 751 (Maňákova 751, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Chráněné bydlení 752 (Maňákova 752, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Chráněné bydlení 735 (Legionářů 735/23, Praha 8-Ďáblice, 182 00)
Chráněné bydlení 662-13.patro, byt 126 (Hlavatého 662/17, Praha 4-Háje, 149 00)
Chráněné bydlení 662-13.patro, byt 136 (Hlavatého 662/17, Praha 4-Háje, 149 00)
Chráněné bydlení 662-12.patro (Hlavatého 662/17, Praha 4-Háje, 149 00)
Chráněné bydlení 662-18.patro  (Hlavatého 662/17, Praha 4-Háje, 149 00)
Chráněné bydlení 786 (Bobkova 786/4, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Chráněné bydlení 699 (náměstí Plukovníka Vlčka 699/1, Praha 14-Černý Most, 198 00)
Cílová skupina
Sociální služby poskytujeme dospělým lidem s chronickým duševním onemocnění a / nebo s mentálním postižením.
 
 • Chráněné bydlení v lokalitě Černý Most 1, Háje a Ďáblice poskytuje svoji službu lidem s mentálním postižením. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.
 • Chráněné bydlení v lokalitě Černý Most 2, Kunratice, Praha-terén, Český Brod a Kolín poskytuje svoji službu lidem s chronickým duševním onemocněním či lidem s mentálním postižením a současně chronickým duševním onemocněním. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy. Dále pak zájemci, kteří žijí v PO HMP mimo území Hl. města Prahy a projevují zájem o návrat do Prahy a zájemci z PN Bohnice.
Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby
Zájemce (příp. rodič, opatrovník, pracovník jiné sociální služby, kamarád, blízká osoba) kontaktuje pověřenou osobu, která se zabývá žádostmi (zpravidla telefonicky, emailem, písemně) nebo vyplní kontaktní formulář na webových stránkách. Kontakt na pověřené osoby nebo formulář naleznete na webových stránkách organizace www.ckspz.cz v sekci Jak požádat o službu.
 
Při jednání se zájemcem o službu a uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupují pověřené osoby a sociální pracovníci dle metodických postupů vydaných ředitelem organizace.
Pověřená osoba poskytne zájemci základní informace o poskytovaných službách a provede ho procesem podání žádosti o poskytnutí konkrétní sociální služby.
 
Jednání se zájemcem o sociální službu je zahájeno okamžikem doručení vyplněné Žádosti o poskytnutí sociální služby. Povinnou přílohou žádosti je Prohlášení ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu. Pro účely jednání se zájemcem přijímá pověřený pracovník do evidence pouze tyto dva zmíněné dokumenty, které jsou k dispozici na webových stránkách organizace, či v tištěné podobě v kancelářích pověřených pracovníků.
Se zájemcem o službu probíhá nejprve prvotní schůzka, která může být i opakovaná. Úkolem sociálního pracovníka na prvotním jednání je zjistit, v jaké situaci se žadatel nachází, jaké jsou jeho potřeby, přání, zájmy a očekávání a zda mu sociální služba v jeho situaci může pomoci. Sociální pracovník při prvotním jednání předává soubor standardizovaných informací, které jsou specifikovány vnitřním předpisem. Se stejným souborem informací zachází i pověřený pracovník v úvodním jednání, pokud je to potřeba.
Je nutné, aby žadatel před případným sjednáním sociální služby alespoň jednou navštívil sociální službu a mohl se seznámit s prostředím, kde chce bydlet. Osobní návštěva u žadatele o DOZP probíhá nejčastěji ještě před prvotním jednáním nebo při něm.
Následuje rozhodování o přijetí žadatele do služby. Pokud je aktuálně volné místo v sociální službě, o kterou má žadatel zájem, nebo se právě místo uvolní, dochází k posuzování ze strany organizace, kterého žadatele z Pořadníku žadatelů přijmeme do sociální služby. Sociální pracovník svolá co nejdříve schůzku hodnoticího týmu, který společně posoudí vhodnost a sociální potřebnost aktuálních žadatelů. Je nutné pečlivě zvážit přání, potřeby, preference žadatelů a porovnat je s charakterem volného místa. V rozhodování nám pomáhá nastavený systém kritérií v pořadníku žadatelů.
Po každé fázi jednání se zájemcem probíhá vyhodnocení, zda organizace poskytuje službu, o kterou zájemce žádá, zda jsou naplněné zákonné požadavky a zda nabízená služba je řešením nepříznivé sociální situace zájemce. Mezi krokem 1. a 2. se po tomto vyhodnocení zájemce stává žadatelem o službu a je zařazen do pořadníku žadatelů.
 
Úspěšné jednání se žadatelem o sociální službu (dále jen žadatel) je uzavřeno sepsáním smlouvy o poskytování sociální služby a žadatel se tímto stává uživatelem sociální služby. Smlouva o poskytování sociální služby je žadateli připravena tak, aby měl před jejím podepsáním dostatečný prostor k seznámení s podmínkami, které z ní vyplývají.
Důvody pro odmítnutí poskytování sociální služby:
 • Neposkytujeme sociální službu, kterou zájemce požaduje nebo nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby
 • Zájemci byla vypovězena smlouva v rámci naší organizace a stejného druhu služby v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti
 • Naplněná kapacita požadované sociální služby
Podrobný popis realizace služby
Posláním Centra komunitních služeb Pro život je poskytovat lidem prostor na uvědomění si toho, kdo jsou, co chtějí, co potřebují a co mohou.
 
Cíle Centra komunitních služeb Pro život
 • Pomáháme lidem zajistit čas a prostor, kde se mohou zotavit.
 • Pomáháme lidem najít si své místo v životě.
 • Pomáháme lidem vytvořit si svůj domov.
 
Podle § 51 zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, chráněné bydlení (CHB) Centra komunitních služeb Pro život poskytuje ubytování, úkony péče a pomoc se zajištěním stravy. 
 
Chráněné bydlení poskytuje konkrétně tyto úkony péče:
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  
Cílem poskytované služby chráněné bydlení je:  
 • Co největší samostatnost ve všech oblastech života  
 • Aktivní nácvik dovedností spojených se samostatným životem  
 • Podpora v zajištění a koordinování vlastní lékařské péče  
 • Podpora v navázání kontaktu s návaznými službami  
 • Zapojení do běžné společnosti, aby lidé z chráněného bydlení žili běžným způsobem života  
 
Chráněné bydlení Centra komunitních služeb Pro život je pobytovou sociální službou pro lidi, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Často jde o lidi, kteří po mnoha letech života v tzv. ústavní péči začínají žít samostatnější život. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení. Lidé bydlí v běžných bytech nebo domech s různým počtem spolubydlících v domácnosti.
 
Podpora v CHB je poskytována podle individuálních potřeb každého člověka, nejčastěji se jedná o bloky asistencí v časovém rozmezí 7:00-19:00. Některá chráněná bydlení nabízí domácnosti se čtyřiadvacetihodinovou asistencí. Předpokladem je, že se asistence bude v souladu s vývojem kompetencí lidí adekvátně snižovat. 
 
V každém bytě je umístěno nouzové tlačítko, které v případě stlačení přivolá asistenta CHB na pomoc, a to především v nočních hodinách. Všichni lidé jsou vedeni a poučeni o tom, jak nouzové tlačítko funguje, a v jakých situacích ho mají použít. 
 
Podpora v rámci služby chráněného bydlení je směřována zejména do oblastí jako je péče o domácnost, péče o vlastní zdraví, péče o vlastní osobu, hospodaření s penězi, jednání s úřady, cestování MHD, nácviky chování v rizikových situacích, komunikace s okolím, smysluplné aktivní trávení volného času, podpora při zajištění návazných služeb a zdrojů, podpora v uplatnění se na trhu práce.
 
Během prvních tří měsíců od nástupu do služby má člověk prostor pro adaptaci na nové prostředí, vedoucím služby a pracovníky jsou mapovány jeho schopnosti, dovednosti a míra potřebné podpory. Následně je s člověkem sestaven individuální plán, kde je jasně stanoveno, v jakých oblastech a jak často daný člověk podporu využije. Poté je mu po společné domluvě přidělen klíčový pracovník, se kterým se domlouvají na cílech spolupráce prostřednictvím individuálního plánu. Tyto cíle slouží k rozvoji, osamostatnění a zvyšování kvality života jednotlivých lidí. Individuální plány a plány podpory jsou pravidelně vyhodnocovány podle potřeby, a to nejméně jednou za rok. Plánem podpory, jež je součástí individuálního plánu daného člověka, je konkretizován rozsah poskytované podpory.
 
Dokumentaci k sociální službě vedeme v souladu se zákonnými požadavky (dle zákona 108/2006 Sb., a Standardů kvality sociálních služeb). Dokumentaci vedeme v informačním systému pro poskytovatele sociálních služeb eQuip.
 
 
Služba chráněného bydlení je rozdělena do 9 lokálních celků, přičemž každá lokalita má svůj pracovní tým. Jedná se o tým Černý Most 1, Černý Most 2, Kunratice, Ďáblice/Háje, Praha terén (Vysočany, Malešice, Libeň), Kolín Šotnovská, Kolín V Břízách, Český Brod. Všechny lokality jsou dopravně dobře dostupné. Bezbariérové chráněné bydlení je pouze v lokalitě Kunratice a 1 byt v lokalitě Černý Most 2. Ostatní chráněná bydlení jsou bariérová.
Metody práce
Při realizaci služby primárně vycházíme z: 
 • vůle a preferencí lidí, kterým služby poskytujeme
 • míry potřebné podpory v různých životních oblastech
 
Na základě těchto dvou kritérií stanovujeme cíle spolupráce a volíme konkrétní metody sociální práce.
 
Metody poskytování služby jsou založeny na individuálním přístupu k člověku a principu zvyšování samostatnosti a soběstačnosti. Pracujeme dle interních dokumentů Etický kodex a Metodika práce. V práci postupujeme podle principů konceptu plánování zaměřeného na člověka.
 
Stavíme na multidisciplinární spolupráci sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a dalších odborností psychoterapeuta a psychiatrické zdravotní sestry.

Zásady poskytování sociálních služeb, kterých se držíme:
 • Zásada důstojnosti
Respektujeme člověka v jeho jedinečnosti, s ohledem na jeho reálný věk, životní zkušenosti, jeho profesi, vztahy, které měl a má, rodinu a původ…
Oslovování: noví zaměstnanci si nedomlouvají s lidmi tykání. Při domluvě o způsobu oslovování pracovnice zásadně nabízí vykání, oslovování jménem nebo příjmením (dle přání daného člověka). Pokud člověk trvá na tykání zaměstnanci, zaměstnanec mu přesto vyká a vyzývá k vykání. V individuálních případech dlouholetého zvyku tykání mezi člověkem a zaměstnancem budeme jednat podle dále domluveného postupu se sociálním pracovníkem nebo metodikem kvality.
Lidi, kteří využívají naše služby, nevystavujeme infantilizaci, tj. dětinskostem, která se může projevovat například v komunikaci s člověkem jako s dítětem, nadměrného používání zdrobnělin, nabízení činností, výzdoby a předmětů příslušející obyčejně dětem (hračky, omalovánky, obrázkové dětské knížky, zvířátka…). Tohoto se držíme jak v osobním projevu s člověkem, mezi zaměstnanci, tak písemném projevu. 
 • Zásada ochrany soukromí
Přesto nebo právě proto, že lidé žijí ve sdílených domácnostech, společných ložnicích se společnými sociálními zařízeními, se společnými společenskými místnostmi, jedí ve společné jídelně, musíme využít každou příležitost pro soukromí, které lze umožnit:
- pracovnice nevstupují do ložnic a na toalety, koupelen… bez předchozího zaklepání a vyzvání člověka, že může vejít, vyjma situací ochrany zdraví nebo života člověka,
- zjišťujeme aktivně, zda chce člověk někdy být sám, kdy a zda k tomu má příležitost a možnosti
- při dopomoci při hygieně, mytí, svlékání a toaletě se vždy člověka ptáme, zda chce pomoci a slovně jej připravujeme na to, co uděláme a popisujeme, co děláme.  
 • Uschopňování
Dlouhodobý pobyt v pobytovém zařízení přináší existenci nebezpečí zneschopnění těchto lidí, jejich následná pasivita, apatie, pohodlnost a ztráta motivace a snížení připravenosti a schopnosti se učit… Proto:
- nepečujeme, ale podporujeme,
- vše, co člověk může udělat sám, neděláme za něj,
- při podpoře postupujeme tak, že uděláme za člověka až ten úkon, který nezvládá nebo zvládnout nemůže, ale vždy upřednostňujeme, aby aspoň část úkonu udělal sám a naučil se i další krok,
- při dopomoci člověku, který má sníženy schopnosti z důvodů snížení mobility nebo fyzické
neschopnosti, se řídíme jeho slovními nebo neverbálními pokyny, dáváme mu na výběr, ptáme se jej na zpětnou vazbu: „chcete to takto?“ „mám udělat tohle?“ „ukažte na to, co chcete…“ apod., 
- motivujeme a učíme se motivovat lidi k aktivitě, zjišťujeme jejich zájmy, schopnosti, potřeby a přání, oblíbené činnosti, rozšiřujeme jejich možnosti v pracovní i zájmové oblasti…,
- podporujeme lidi v rozhodování o sobě a situacích, které je ovlivňují, vyslovování jejich potřeb a přání, ale i v jejich uskutečnění, v rozhodování o krocích, které k nim povedou…
Vyřizování stížností
Každý (člověk, kterému službu poskytujeme, jeho zástupce, zaměstnanec…) může podat stížnost, připomínku či podnět – ústně nebo písemně, může ji předat poštou, e-mailem, telefonicky nebo dát do schránky na stížnosti.
 
Vše může být anonymní. Stížnosti řeší kompetentní pracovníci ve lhůtě 30 dní.
Ke stížnosti má možnost vyjádřit se každý účastník. Možnosti stížností a vyjádření se k nim jsou zpracovány i v alternativní podobě komunikace. Stěžovatel stanovisko organizace obdrží vždy písemně. Vyřešení anonymní stížnosti je zveřejněno v místech veřejně přístupných v konkrétní službě.
 
Stížnosti jsou vyřizovány dle v organizaci zavedených postupů, písemně, a to srozumitelnou formou, která umožní porozumět způsobu vyřízení (použití jednoduchého jazyka, piktogramů apod.). Za účelem efektivní práce se stížnostmi je využíván vnitřní předpis.
 
Stěžovatel má právo nesouhlasit s vyřešením stížnosti v rámci obecně platných právních předpisů může stížnost postoupit dále (např. MHMP, MPSV, Policie České republiky, veřejný ochránce práv apod.)
 
V rámci organizace přistupujeme ke stížnostem, připomínkám a podnětům jako k nástroji zvyšování kvality našich služeb.
Ukončení služby
Přeje-li si uživatel smlouvu jednostranně rozvázat, může tak učinit kdykoliv písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodů. V takovém případě platí dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná plynout prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení písemné výpovědi.
 
Smlouvu je také možné ukončit dohodou uživatele a sociální služby. V takovém případě je sepsána Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování sociální služby. Termín ukončení poskytování služby je v ní stanoven s ohledem na vzájemnou dohodu, obvykle podle požadavku uživatele.
 
Pokud jedná uživatel v rozporu se smlouvou o poskytování sociální služby a situace se přes upozornění nemění, může také zařízení vypovědět smlouvu jednostranně. I v tomto případě platí dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná plynout prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení písemné výpovědi.
 
Při ukončení sociální služby dohodou nebo výpovědí je vždy vystaveno Potvrzení o předání osobních věcí, ve kterém je popsáno, jak bylo provedeno vypořádání majetku a osobní dokumentace uživatele.
Poskytování sociální služby může kromě výše uvedeného skončit také zánikem poskytovatele nebo smrtí uživatele.
Úhrady za služby
Ceny úhrad jsou v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění. Aktuální sazby úhrad za ubytování a poskytnutou péči jsou uvedeny na webových stránkách: www.ckspz.cz.
 Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)
Sazebník fakultativních služeb je uveden na webových stránkách: www.ckspz.cz.
Prostory, materiální a technické vybavení
Chráněná bydlení v Kolíně
Ve městě Kolín poskytujeme lidem službu ve dvou lokalitách prostřednictvím dvou pracovních týmů.
V ul. V Břízách se jedná o rodinný dům o dispozici dvou bytů 3+1 a jednoho bytu 1kk.
V ul.Šotnovská se jedná o jeden byt 2+1 a dva byty 3+1.
 
Lidé bydlí v jednolůžkovém/ dvoulůžkovém pokoji. Pokoj je standardně vybaven lůžkem, uzamykatelným nočním stolkem nebo uzamykatelnou šatní skříní, lustrem, záclonami a závěsem. Stůl a židle jsou buď umístěny přímo v pokoji nebo ve společných prostorách. V každé bytové jednotce se nachází společná kuchyně vybavená kuchyňskou linkou, sporákem, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí a lednicí. V každém bytě je umístěná toaleta a koupelna.  V obou objektech je lidem k dispozici pračka a sušička prádla. Po dohodě s poskytovatelem si mohou lidé vybavit pokoj vlastním nábytkem a doplňky.
Pobytová služba CHB se poskytuje 24 hodin denně.
Na obou adresách je zázemí pro personál přímo v místě poskytování.
 

Chráněné bydlení v Českém Brodě
V Českým Brodě poskytujeme lidem ubytování ve třech na sebe přilehlých řadových domech. Lidé bydlí v jednolůžkovém/ dvoulůžkovém pokoji. Pokoj je standardně vybaven lůžkem, uzamykatelným nočním stolkem nebo uzamykatelnou šatní skříní, lustrem, záclonami a závěsem. Stůl a židle jsou buď umístěny přímo v pokoji nebo ve společných prostorách. Každý dům má 2 koupelny spojené s toaletou, v přízemí je koupelna vybavena sprchovým koutem, v prvním patře pak vanou. V přízemí každého domu je společná místnost- obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyňským koutem. Kuchyň je vybavená kuchyňskou linkou, sporákem, mikrovlnou troubou a lednicí.
Pobytová služba CHB se poskytuje 24 hodin denně.
Zázemí pro personál je přímo v místě poskytování (v prvním domě).
 

Chráněná bydlení v Praze
V Praze poskytuje službu  5 pracovních týmů.
Pracovní tým pro Černý Most 1 poskytuje podporu lidem v celkem 5 bytech.
Pracovní tým pro Černý Most 2 poskytuje podporu lidem v celkem 7 bytech.
Pracovní tým pro Ďáblice/Háje poskytuje podporu lidem v celkem 5 bytech
Pracovní tým pro Kunratice poskytuje podporu lidem ve 2 bezbariérových bytech.
Pracovní tým Praha terén (Malešice, Libeň a Vysočany) poskytuje podporu lidem v celkem 4 bytech.
Služba je poskytována v celkem 23 bytech a jednom domě.
Byty jsou o různých dispozicích- 1+kk, 2+0, 2+1, 3+0, 3+1, 4+0 a 4+1. Každý byt disponuje jedním, dvěma nebo třemi obyvatelnými pokoji, přičemž v každém pokoji bydlí 1 či 2 lidé. Každý byt má kuchyň/kuchyňský kout, která/ý je vybaven/á kuchyňskou linkou a sporákem. Všechny byty jsou vybaveny toaletou a koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou a toaletní skříňkou.
 
Primárně podporujeme lidi, aby si byt a pokoj vybavili vlastním nábytkem a elektrospotřebiči. V případě elektrospotřebičů se lidé mezi sebou domlouvají, kdo co pořídí, v tom jsou také podporováni pracovníky. Pokud toto není v jejich možnostech, CHB zajistí základní vybavení. Mezi základní vybavení při tom patří: postel (včetně polštáře, peřiny), skříň, stůl a židle, lednice, pračka, mikrovlnná trouba, potřeby pro úklid a základní nádobí.
 
Pobytová služba CHB v Praze se poskytuje denně v rozsahu (časových úsecích) od 7 do 19 hodin po celý rok podle potřeby v případných dalších variantách:
 • v případě potřeby noční pohotovost
 • podle potřeby je lidem poskytovaná 24 hodinová péče
Zázemí pro personál mají týmy sdílený.
Kancelář na adrese Maňákova 721, Praha Černý Most, je sdíleným prostorem pro tým Černý Most 1 a tým Ďáblice/Háje.
Kancelář na adrese Bobkova 703/39, Praha Černý Most, je sdíleným prostorem pro tým Černý Most 2 a tým Praha terén.
Zázemí pro CHB Praha Kunratice se nachází přímo v místě poskytování.
 
Prostory slouží k setkávání jak lidí, kteří službu užívají, tak pracovního týmu při poradách, metodických setkání a supervizích. Taktéž jako zázemí pro vedoucí služby a sociálního pracovníka.
Ve všech místech je zázemí pro personál vybaveno běžným kancelářským vybavením, včetně uzamykatelné skříně na osobní dokumentaci, trezorem, několika notebooků a mobilních telefonů, barevné tiskárny a internetem.

           

Služba je v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 spolufinancována Evropskou unií.