JEDINEČNOST ČLOVĚKA
Každý člověk je jiný a je mnoho způsobů, jak prožít vlastní život. Stejně jako jsou různí lidé, tak jsou rozmanité způsoby, jakými můžeme lidem pomáhat. Zároveň je však důležité, zda máme zájem o druhé, máme snahu je každý den poznávat, hledat vzájemné porozumění a pomáhat jim nacházet jedinečnou cestu životem.
„Přizpůsobujeme naše služby člověku, a nikoliv člověka službám.“

LIDSKÁ DŮSTOJNOST

Každý člověk má ze své podstaty lidskou důstojnost a má právo, aby se k němu ostatní lidé chovali s úctou a respektem v jakékoliv situaci. Vnímáme člověka v celé jeho šíři. Nejen z hlediska tělesných potřeb, ale také na základě toho, že každý člověk si něco myslí, prožívá své pocity, potřebuje navazovat vztahy a hledá smysl svého života: (bio-psycho-socio-spirituální) model člověka.
„Každého člověka bereme vážně.“

ROVNOCENNOST
Všichni lidé jsou si rovni v právech a v lidské důstojnosti. Každý člověk má jiné životní role a z nich plynoucí povinnosti a odpovědnosti, ale všichni lidé jsou plnohodnotné bytosti, které mají své potřeby, přání a cíle a mají právo využívat možností, které jsou v naší společnosti k dispozici.
„Vytváříme podmínky k tomu, aby lidé mohli žít plnohodnotným životem.“

JISTOTA
Považujeme za důležité, aby lidé získali pocit jistoty, že budeme chránit a naplňovat jejich práva, ať již se jedná například o dodržování smluv a dohod anebo o právo na důstojné jednání. K pocitu jistoty také přispívá, že prostředí je pro člověka co nejvíce předvídatelné, smysluplné a člověku se zde dostává potřebné opory. Na těchto základech pak mohou vznikat vztahy založené na důvěře a vzájemné spolupráci.
„Pomáháme lidem získat pevnou půdu pod nohama.“

SVOBODA
Každý má právo se rozhodovat podle vlastních hodnot a preferencí, i když se nám jeho rozhodnutí může zdát nerozumné, nepochopitelné či bychom se v jeho situaci rozhodli jinak. Ať již se jedná o drobná rozhodnutí každodenního života anebo o velká rozhodnutí směřující k vlastní seberealizaci. Důležité je vnímat, kde končí svoboda jednoho člověka a kde začíná svoboda druhého.
„Pomáháme lidem, žít život dle svých představ.“