Cílová skupina

 

Cílová skupina a její specifika

Centrum komunitních služeb Pro život poskytuje sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou a ostatními typy demencí, kromě Alzheimerovy choroby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s druhem poskytovaných sociálních služeb ,,chráněné bydlení“ tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Problematika demence

Demence je skupina duševních poruch, jejichž nejzákladnější charakteristický rys je získaný podstatný úbytek kognitivních funkcí, především paměti a intelektu, jako důsledek určitého onemocnění mozku. Demence je syndrom, který zahrnuje různé symptomy, a to nejen z oblasti kognitivních funkcí. Výsledkem je pak celková degradace duševních činností postiženého, ubývající schopnosti běžných denních aktivit, nakonec ztráta schopnosti samostatné existence. Demence se řadí mezi tzv. organická mozková onemocnění. Jedná se o onemocnění, která různým způsobem poškozují mozkovou tkáň. Demence je vždy důsledkem chorobného procesu, není normální součástí stárnutí.

K osobám s demencí je třeba přistupovat trpělivě, trvale reflektovat jejich stav, snažit se pátrat po tom, co potřebují a co si přejí, být pozorný, trpělivý, empatický, komunikovat neverbálně, pokud je to pacientovi příjemné, tak i taktilně (hmatem). Nespěchat, respektovat jedinečnou, důstojnou lidskou bytost, nebát se ale společně také zasmát.

 

Změny v chování člověka s demencí

Změny v chování člověka nemocného demencí jsou často reakcí na měnící se situaci. Může si uvědomovat, že přestává být schopen některé situace zvládat, některým situacím nerozumí apod. Je vhodné zamyslet se nad tím, co je na chování nemocného znepokojující a jestli je podstatnou měrou odlišné od jeho dřívějšího chování. Dále je vhodné, zamýšlet se nad tím, kdy se problematické chování objevuje, koho se dotýká, které okolnosti k němu vedou, čím lidé v okolí nemocného tomuto chování přispívají a jak je mu možno předcházet. Mezi nejčastější změny v chování osob s demencí patří bloudění a přecházení, volání a křik, agitovanost, bludy a halucinace, agresivita. 

zdroj: Wikipedia