Týdenní stacionář

Týdenní stacionář

 

Podle § 47 zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách a § 13 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., Týdenní stacionář (TS) Centra komunitních služeb Pro život poskytuje ubytování, stravu a úkony péče. 
Týdenní stacionář poskytuje konkrétně tyto úkony péče:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
   
Název poskytovatele Centrum komunitních služeb Pro život
Druh služby
Identifikátor
Týdenní stacionář (9116511)
Forma služby Pobytová
Název zařízení a místo poskytování Domov sociálních služeb Doubravčany
Doubravčany 12, Zásmuky, 281 44 okres Kolín
Pověřená řízením:  Markéta Hudcová, hudcova.marketa@ckspz.cz mob. +420 775 024 016
V souladu se stanoviskem zřizovatele bude služba ukončena k 31.12.2023.

Domov sociálních služeb Vilová
Vilová 389/2, Praha 10 - Strašnice, 100 00 Praha 10
Vedoucí: Mgr. Zdenka Brkalová, brkalova.zdenka@ckspz.cz, mob. +420 774 724 573
Cílová skupina
 
V týdenním stacionáři se poskytují pobytové služby osobám s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let. Uživateli této služby jsou mobilní lidé se sníženou soběstačností v základních dovednostech, zejména schopnosti zajistit so osobní péči, používání veřejných míst a služeb a uplatňování práv a nároků. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.
Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby
 
Zájemce (příp. rodič, opatrovník, pracovník jiné sociální služby, kamarád, blízká osoba) kontaktuje pověřenou osobu, která se zabývá žádostmi (zpravidla telefonicky, emailem, písemně) nebo vyplní kontaktní formulář na webových stránkách. Kontakt na pověřené osoby nebo formulář naleznete na webových stránkách organizace www.ckspz.cz v sekci Jak požádat o službu.
Při jednání se zájemcem o službu a uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupují pověřené osoby a sociální pracovníci dle metodických postupů vydaných ředitelem organizace.
Pověřená osoba poskytne zájemci základní informace o poskytovaných službách a provede ho procesem podání žádosti o poskytnutí konkrétní sociální služby.
 
Jednání se zájemcem o sociální službu je zahájeno okamžikem doručení vyplněné Žádosti o poskytnutí sociální služby. Povinnou přílohou žádosti je Prohlášení ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu. Pro účely jednání se zájemcem přijímá pověřený pracovník do evidence pouze tyto dva zmíněné dokumenty, které jsou k dispozici na webových stránkách organizace, či v tištěné podobě v kancelářích pověřených pracovníků.
Se zájemcem o službu probíhá nejprve prvotní schůzka, která může být i opakovaná. Úkolem sociálního pracovníka na prvotním jednání je zjistit, v jaké situaci se žadatel nachází, jaké jsou jeho potřeby, přání, zájmy a očekávání a zda mu sociální služba v jeho situaci může pomoci. Sociální pracovník při prvotním jednání předává soubor standardizovaných informací, které jsou specifikovány vnitřním předpisem. Se stejným souborem informací zachází i pověřený pracovník v úvodním jednání, pokud je to potřeba.
Je nutné, aby žadatel před případným sjednáním sociální služby alespoň jednou navštívil sociální službu a mohl se seznámit s prostředím, kde chce bydlet. Osobní návštěva u žadatele o DOZP probíhá nejčastěji ještě před prvotním jednáním nebo při něm.
Následuje rozhodování o přijetí žadatele do služby. Pokud je aktuálně volné místo v sociální službě, o kterou má žadatel zájem, nebo se právě místo uvolní, dochází k posuzování ze strany organizace, kterého žadatele z Pořadníku žadatelů přijmeme do sociální služby. Sociální pracovník svolá co nejdříve schůzku hodnoticího týmu, který společně posoudí vhodnost a sociální potřebnost aktuálních žadatelů. Je nutné pečlivě zvážit přání, potřeby, preference žadatelů a porovnat je s charakterem volného místa. V rozhodování nám pomáhá nastavený systém kritérií v pořadníku žadatelů.
Po každé fázi jednání se zájemcem probíhá vyhodnocení, zda organizace poskytuje službu, o kterou zájemce žádá, zda jsou naplněné zákonné požadavky a zda nabízená služba je řešením nepříznivé sociální situace zájemce. Mezi krokem 1. a 2. se po tomto vyhodnocení zájemce stává žadatelem o službu a je zařazen do pořadníku žadatelů.
 
Úspěšné jednání se žadatelem o sociální službu (dále jen žadatel) je uzavřeno sepsáním smlouvy o poskytování sociální služby a žadatel se tímto stává uživatelem sociální služby. Smlouva o poskytování sociální služby je žadateli připravena tak, aby měl před jejím podepsáním dostatečný prostor k seznámení s podmínkami, které z ní vyplývají.
Důvody pro odmítnutí poskytování sociální služby:
 • Neposkytujeme sociální službu, kterou zájemce požaduje nebo nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby
 • Zájemci byla vypovězena smlouva v rámci naší organizace a stejného druhu služby v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti
 • Naplněná kapacita požadované sociální služby
 
 
Podrobný popis realizace služby 
 
Posláním Centra komunitních služeb Pro život je poskytovat lidem prostor na uvědomění si toho, kdo jsou, co chtějí, co potřebují a co mohou.
 
Cíle Centra komunitních služeb Pro život
 • Pomáháme lidem zajistit čas a prostor, kde se mohou zotavit.
 • Pomáháme lidem najít si své místo v životě.
 • Pomáháme lidem vytvořit si svůj domov.
 
Podle § 47 zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách a § 13 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., týdenní stacionář (TS) Centra komunitních služeb Pro život poskytuje ubytování, stravu a úkony péče. 
 
Týdenní stacionář poskytuje konkrétně tyto úkony péče:
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 6. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 7. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 8. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 9. pomoc při použití WC,
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 1. pracovně výchovná činnost,
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 4. volnočasové a zájmové aktivity,
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 7. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • Sociálně terapeutické činnosti
 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 3. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 
Cílem poskytované služby týdenní stacionář je:  
 
 • Poskytování individuální podpory uživatelům při aktivitách odpovídajících jejich možnostem a věku; podpora přirozeného rytmu života.
 • Poskytovat službu takovým způsobem, aby umožnila uživatelům žít život co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků – život v přirozeném prostředí, s možností využívat běžně dostupné služby.
 • Maximální možná podpora samostatnosti uživatelů – podpora snižování jejich závislosti na službě a jiných lidech, podpora samostatného rozhodování o své osobě a podpora projevu svobodné vůle uživatelů
 
Služba Týdenní stacionář je poskytována na dvou místech. V hl. městě Praha v ul. Vilová a ve středočeském kraji v obci Doubravčany. Ani jedna lokalita nenabízí bezbariérové prostředí.
 
V týdenním stacionáři poskytujeme sociální služby ve všední dny, tedy od pondělí do pátku, od 8,00 hod. prvního dne do 17,00 hod. posledního dne pracovního týdne.
 
V týdenním stacionáři poskytujeme podporu sociální, integrační, aktivizační, komunikační a vzdělávací za účelem nalézt porozumění, podporu, zázemí a tím dosáhnout co největší míry nezávislosti v běžném životě. Vytváříme podnětné prostředí, ve kterém se lidé cítí spokojeně a mohou tak v různých oblastech rozvíjet své schopnosti.  
 
Nabídku činností ve službě Týdenní stacionář mimo jiné tvoří:
 
 • Péče o domácnost – úklid, žehlení, praní, péče o květiny, práce na zahradě, atd.
 • Rozvoj finanční gramotnosti uživatelů pomocí vhodných cvičných aktivit i přímého nácviku v obchodech, trzích apod.
 • Tvoření a vyrábění, hudební aktivity, pohybové a sportovní aktivity
 • Nácvik vaření a pečení
 • Nácvik cestování, orientace v prostředí
 • Vzdělávací aktivity – využívání moderních technologií (práce s telefonem, PC, tabletem, internetem); hraní společenských her, hovory o aktuálním dění doma i v zahraničí, četba denního tisku, knih, návštěva knihovny
 • Pravidelné procházky a výlety s návštěvou zajímavých míst, výstav, muzeí, kaváren, restaurací apod.
 • Zvyšování povědomí o lidských právech.
 
Během prvních tří měsíců od nástupu do služby má nový uživatel služby prostor pro adaptaci na nové prostředí, vedoucím služby a pracovníky jsou mapovány jeho schopnosti, dovednosti a míra potřebné podpory. Následně je s člověkem sestaven individuální plán, kde je jasně stanoveno, v jakých oblastech a jak často daný člověk podporu využije. Poté je mu po společné domluvě přidělen klíčový pracovník, se kterým se domlouvají na cílech spolupráce prostřednictvím individuálního plánu. Tyto cíle slouží k rozvoji, osamostatnění a zvyšování kvality života člověka, jemuž službu poskytujeme. Individuální plány a plány podpory jsou pravidelně vyhodnocovány podle potřeby, a to nejméně jednou za rok. Plánem podpory, jež je součástí individuálního plánu daného člověka, je konkretizován rozsah poskytované podpory.
 
Dokumentaci k sociální službě vedeme v souladu se zákonnými požadavky (dle zákona 108/2006 Sb., a Standardů kvality sociálních služeb). Dokumentaci vedeme v informačním systému pro poskytovatele sociálních služeb eQuip.
Metody práce
Při realizaci služby primárně vycházíme z: 
 • vůle a preferencí lidí, kterým služby poskytujeme
 • míry potřebné podpory v různých životních oblastech
 
Na základě těchto dvou kritérií stanovujeme cíle spolupráce a volíme konkrétní metody sociální práce.
 
Metody poskytování služby jsou založeny na individuálním přístupu k člověku a principu zvyšování samostatnosti a soběstačnosti. Pracujeme dle interních dokumentů Etický kodex a Metodika práce. V práci postupujeme podle principů konceptu plánování zaměřeného na člověka.
 
Stavíme na multidisciplinární spolupráci sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a dalších odborností psychoterapeuta a psychiatrické zdravotní sestry.

Zásady poskytování sociálních služeb, kterých se držíme:​
 • Zásada důstojnosti
Respektujeme člověka v jeho jedinečnosti, s ohledem na jeho reálný věk, životní zkušenosti, jeho profesi, vztahy, které měl a má, rodinu a původ…
Oslovování: noví zaměstnanci si nedomlouvají s lidmi tykání. Při domluvě o způsobu oslovování pracovnice zásadně nabízí vykání, oslovování jménem nebo příjmením (dle přání daného člověka). Pokud člověk trvá na tykání zaměstnanci, zaměstnanec mu přesto vyká a vyzývá k vykání. V individuálních případech dlouholetého zvyku tykání mezi člověkem a zaměstnancem budeme jednat podle dále domluveného postupu se sociálním pracovníkem nebo metodikem kvality.
Lidi, kteří využívají naše služby, nevystavujeme infantilizaci, tj. dětinskostem, která se může projevovat například v komunikaci s člověkem jako s dítětem, nadměrného používání zdrobnělin, nabízení činností, výzdoby a předmětů příslušející obyčejně dětem (hračky, dětské omalovánky, obrázkové dětské knížky, zvířátka…). Tohoto se držíme jak v osobním projevu s člověkem, mezi zaměstnanci, tak písemném projevu.
 
 • Zásada ochrany soukromí
Přesto nebo právě proto, že lidé ve Stacionáři žijí ve společných ložnicích se společnými sociálními zařízeními, se společnými společenskými místnostmi, jedí ve společné jídelně, musíme využít každou příležitost pro soukromí, které lze umožnit:
- pracovnice nevstupují do ložnic a na toalety, koupelen… bez předchozího zaklepání a vyzvání člověka, že může vejít, vyjma situací ochrany zdraví nebo života člověka,
- zjišťujeme aktivně, zda chce člověk někdy být sám, kdy a zda k tomu má příležitost a možnosti
- při dopomoci při hygieně, mytí, svlékání a toaletě se vždy člověka ptáme, zda chce pomoci a slovně jej připravujeme na to, co uděláme a popisujeme, co děláme. 
 
 • Uschopňování
Dlouhodobý pobyt v pobytovém zařízení, kde je vykonáváno za člověka mnoho úkonů, které by zvládl a v běžném životě musel konat sám a učit se je, existuje nebezpečí zneschopnění těchto lidí, jejich následná pasivita, apatie, pohodlnost a ztráta motivace a snížení připravenosti a schopnosti se učit… Proto:
- nepečujeme, ale podporujeme,
- vše, co člověk může udělat sám, neděláme za něj,
- při podpoře postupujeme tak, že uděláme za člověka až ten úkon, který nezvládá nebo zvládnout nemůže, ale vždy upřednostňujeme, aby aspoň část úkonu udělal sám a naučil se i další krok,
- při dopomoci člověku, který má sníženy schopnosti z důvodů snížení mobility nebo fyzické
neschopnosti, se řídíme jeho slovními nebo neverbálními pokyny, dáváme mu na výběr, ptáme se jej na zpětnou vazbu: „chcete to takto?“ „mám udělat tohle?“ „ukažte na to, co chcete…“ apod., 
- motivujeme a učíme se motivovat lidi k aktivitě, zjišťujeme jejich zájmy, schopnosti, potřeby a přání, oblíbené činnosti, rozšiřujeme jejich možnosti v pracovní i zájmové oblasti…,
- podporujeme lidi v rozhodování o sobě a situacích, které je ovlivňují, vyslovování jejich potřeb a přání, ale i v jejich uskutečnění, v rozhodování o krocích, které k nim povedou…
Vyřizování stížností
 
Každý (člověk, kterému službu poskytujeme, jeho zástupce, zaměstnanec…) může podat stížnost, připomínku či podnět – ústně nebo písemně, může ji předat poštou, e-mailem, telefonicky nebo dát do schránky na stížnosti.
 
Vše může být anonymní. Stížnosti řeší kompetentní pracovníci ve lhůtě 30 dní.
Ke stížnosti má možnost vyjádřit se každý účastník. Možnosti stížností a vyjádření se k nim jsou zpracovány i v alternativní podobě komunikace. Stěžovatel stanovisko organizace obdrží vždy písemně. Vyřešení anonymní stížnosti je zveřejněno v místech veřejně přístupných v konkrétní službě.
 
Stížnosti jsou vyřizovány dle v organizaci zavedených postupů, písemně, a to srozumitelnou formou, která umožní porozumět způsobu vyřízení (použití jednoduchého jazyka, piktogramů apod.). Za účelem efektivní práce se stížnostmi je využíván vnitřní předpis.
 
Stěžovatel má právo nesouhlasit s vyřešením stížnosti v rámci obecně platných právních předpisů může stížnost postoupit dále (např. MHMP, MPSV, Policie České republiky, veřejný ochránce práv apod.)
 
V rámci organizace přistupujeme ke stížnostem, připomínkám a podnětům jako k nástroji zvyšování kvality našich služeb.
Ukončení služby
 
Přeje-li si uživatel smlouvu jednostranně rozvázat, může tak učinit kdykoliv písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodů. V takovém případě platí dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná plynout prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení písemné výpovědi.
 
Smlouvu je také možné ukončit dohodou uživatele a sociální služby. V takovém případě je sepsána Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování sociální služby. Termín ukončení poskytování služby je v ní stanoven s ohledem na vzájemnou dohodu, obvykle podle požadavku uživatele.
 
Pokud jedná uživatel v rozporu se smlouvou o poskytování sociální služby a situace se přes upozornění nemění, může také zařízení vypovědět smlouvu jednostranně. I v tomto případě platí dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná plynout prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení písemné výpovědi.
 
Při ukončení sociální služby dohodou nebo výpovědí je vždy vystaveno Potvrzení o předání osobních věcí, ve kterém je popsáno, jak bylo provedeno vypořádání majetku a osobní dokumentace uživatele.
Poskytování sociální služby může kromě výše uvedeného skončit také zánikem poskytovatele nebo smrtí uživatele.
Úhrady za služby
Ceny úhrad jsou v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění. Aktuální sazby úhrad za ubytování, stavu a poskytnutou péči jsou uvedeny na webových stránkách: www.ckspz.cz.
Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)
Sazebník fakultativních služeb je uveden na webových stránkách: www.ckspz.cz.
Prostory, materiální a technické vybavení
 
Týdenní stacionář Doubravčany
Kapacita Týdenního stacionáře v Doubravčanech je 12 lůžek. Objekt, kde je služba poskytovaná se nachází 52 km od Prahy směrem na Kutnou Horu, nedaleko města Zásmuky. Jedná se o soubor budov, které byly přebudovány v posledním desetiletí minulého století.
 
Centrální dům je dvoupatrový se zvýšeným podkrovím.  V přízemí se nachází kuchyň, kanceláře vedoucího a hospodářky, sklady, kotelna, vodárna, prádelna, dílna, šatna a sociální zařízení pro personál. V prvním podlaží najdeme halu, jídelnu, místnost pro návštěvy, šatnu přímé péče, pracovnu a relaxační místnost, sociální zařízení. Druhé podlaží je především ložnicové a je zde sesterna, šatna zdravotního personálu a sociální zařízení (sprchy a wc). Ve třetím patře je tělocvična, další pokoje a koupelna (sprchy a wc).
 
V dalších budovách areálu střediska najdeme keramickou dílnu, truhlářskou dílnu a garáže. Budovy obklopuje tříhektarový pozemek, zahrada, pole, rybník a louky.
O tyto pozemky se starají společně zaměstnanci organizace a lidé, kterým službu poskytujeme. Spojení z Prahy je možné autobusem číslo 381 ze zastávky Háje. Cesta trvá přibližně jednu hodinu.
 
Týdenní stacionář Vilová
Týdenní stacionář Vilová se nachází v ulici Vilová 2, v Praze 10, nedaleko stanice metra Strašnická, kde také jezdí tramvajové a autobusové linky. Je možné využít i tramvajovou zastávku Průběžná, nebo Krematorium Strašnice. Služba je provozována ve dvoupatrové vile se zahradou.
 
Objekt střediska není bezbariérový.
 
Služba lidem nabízí 8 lůžek ve čtyřech pokojích: 1 pokoj jednolůžkový, 2 pokoje dvoulůžkové, a 1 pokoj třílůžkový. Součástí každého pokoje je sociální zařízení a základní nábytek.
 
V rámci denních aktivit ve středisku mají lidé k dispozici tvůrčí dílnu, obývací pokoj, dále pak keramickou dílnu, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, zahradu s krbem a posezením a jídelnu, která slouží zároveň jako společenská místnost, v níž se konají setkání s rodiči a přáteli.