Domov se zvláštním režimem


Informace o službě

Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického nemocnění nebo stařecké a jiné demence (vyjma Alzheimerovy choroby) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc dalšího člověka.

Poskytované služby a chod zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám jednotlivých lidí. Zjišťujeme potřeby každého člověka a pomáháme mu tyto potřeby naplnit. Bereme v potaz aktuální fyzický a duševní stav každého člověka a podle toho plánujeme a realizujeme poskytování podpory.
Mapujeme míru potřebné podpory, kterou jednotliví lidé potřebují, a pak podle zmapované podpory pro každého člověka individuálně postupujeme.
Snažíme se, aby lidé mohli dělat věci, které jsou pro ně důležité a byli při tom zároveň v bezpečí. S naší podporou se učí novým věcem, které mnozí z nich dříve nedělali. Například se učí nakupovat, vařit, starat se o úklid prostoru, kde žijí a jiné činnosti, ve kterých mají potenciál se rozvíjet. Zapojujeme také lidi do rozhodování o svém životě v míře, která odpovídá jejich schopnostem, což mnoho z nich dříve nemělo možnost dělat. Vytváříme společně s každým člověkem jeho individuální plán, který je prostředkem k vyšší kvalitě života daného člověka.

V domově se zvláštním režimem pracuje v přímé péči kvalifikovaný personál složený z pracovnic v přímé péči, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků, sociální pracovnice a psychoterapeutky. Pracujeme týmově a do plánování procesu podpory se snažíme v maximální míře zapojovat i další lidi, například rodinu či opatrovníky lidí, kteří využívají naši sociální službu.

Lidé mohou v domově se zvláštním režimem využívat mnoha aktivit, například kognitivní rehabilitaci, trénink paměti, tematická odpoledne, divadelní kroužek, péče o drobná zvířata, pěstování zeleniny, nácvik jemné motoriky. Tyto aktivity se mění v čase podle potřeb a zájmů lidí, kteří naši sociální službu využívají. Pomáháme lidem také v tom, aby se mohli realizovat v aktivitách mimo domov se zvláštním režimem a začlenili se tak do společnosti.

Usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 03.05.2021 je organizace Centrum komunitních služeb Pro život (dříve Domov Svojšice) zařazena do projektu transformace pobytových služeb. Na základě toho v DZR systematicky připravujeme lidi na odchod z ústavní péče do služeb komunitního charakteru. Zjišťujeme, kde by lidé chtěli žít a jak, připravujeme je na odchod nejčastěji do chráněného bydlení, aby tento přechod co nejlépe zvládli. Činíme tak například pravidelnými nácviky různých činností, psychickou podporou a zapojováním těchto lidí do rozhodování v procesu transformace pobytové služby. Následně jim také pomáháme v přechodu do nových služeb komunitního typu.

Sociální služba DZR je lidem poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po celý rok.

Leták o službě v snadném čtení.

Poskytujeme