Poslání organizace
Poslání organizace

Poskytujeme lidem prostor na uvědomění si, kdo jsem, co chci, co potřebuji a co mohu.

KOMU JSOU SLUŽBY URČENY

Sociální služby jsou určeny dospělým osobám, které dovršily 19 let. Přednost pro přijetí mají osoby s trvalým pobytem v Praze.
 

Na základě rozhodnutí o registraci poskytujeme pobytové služby osobám:

které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního nebo kombinovaného onemocnění případně mentálního onemocnění a osobám se stařeckou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění
 

Věková struktura:

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladí senioři (64-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

PRINCIPY

 • VÝBĚR: lidé sami nakládají s volným časem, zapojují se do nabízených aktivit (keramická dílna, komunita, volnočasové aktivity, atd.), zařízení pokoje (po dohodě se zařízením).
 • DOBROVOLNOST A NEZÁVISLOST: lidé využívají nabízených služeb a aktivit na základě svého rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami.  Pracovníci domova respektují vlastní rozhodnutí každého člověka ohledně řešení jeho situace.
 • ROVNOST: službu poskytujeme cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného přesvědčení, příslušnosti k národnostní nebo etické menšině nebo jiného postavení.
 • RESPEKTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH HODNOT: zachováváme a podporujeme důstojnost každého člověka, jeho individualitu, potřeby a dosavadní hodnoty. Všichni pracovníci se řídí etickým kodexem pracovníků Domova.

Cíle ORGANIZACE

 • Pomáháme lidem zajistit čas a prostor, kde se mohou zotavit.
 • Pomáháme lidem najít si své místo v životě. 
 • Pomáháme lidem vytvořit si svůj domov.